BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”)

 

Stawiski, dnia 24 maja 2022 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.3.2022

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa sprzętu
komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Znak postępowania: SGiT.271.1.3.2022

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 253 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy, o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:
FHU Horyzont Krzysztof Lech, adres: ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice.

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. cena - 60 %, okres gwarancji rękojmi za wady - 40 %.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną dokonanego wyboru są art. 239 oraz art. 242 ust. 1 i 2 w związku z art. 266 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z których wynika, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta wybierana jest na podstawie kryterium ceny oraz kryterium jakościowego (okres gwarancji i rękojmi za wady).

W prowadzonym postępowaniu ofertę złożyło 6 (sześciu) Wykonawców:

Oferta Nr 1: PH HAWK M. Siwicki, A. Siwicki, adres: ul. Brukowa 24 lok 4, 15-889 Białystok.
Punktacja w każdym kryterium:

 • Cena brutto (C): 59,52 pkt
 • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40,00 pkt
 • Łączna punktacja: 99,52 pkt

Oferta Nr 2: OFFICE CENTER S.C Zbigniew Biedrzycki, Adam Sokalski, adres: Al. Legionów 30, 18-400 Łomża.
Punktacja w każdym kryterium:

 • Cena brutto (C): 56,51 pkt
 • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 30,00 pkt
 • Łączna punktacja: 86,51 pkt

Oferta Nr 3: Centrum Informatyki „ZETO” S.A., adres: ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok.
Punktacja w każdym kryterium:

 • Cena brutto (C): 56,33 pkt
 • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40,00 pkt
 • Łączna punktacja: 96,33 pkt

Oferta Nr 4: FHU Horyzont Krzysztof Lech, adres: ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice.
Punktacja w każdym kryterium:

 • Cena brutto (C): 60,00 pkt
 • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40,00 pkt
 • Łączna punktacja: 100,00 pkt

Oferta Nr 5: Global IT Solutions Sp. z o. o, adres: ul. Świętojańska 45/6, 81-391 Gdynia.
Punktacja w każdym kryterium:

 • Cena brutto (C): 55,49 pkt
 • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 0,00 pkt
 • Łączna punktacja: 55,49 pkt

Oferta Nr 6: g.IT Solutions Michał Daszkiewicz, adres: ul. Grunwaldzka 5e, 99-300 Kutno.
Punktacja w każdym kryterium:

 • Cena brutto (C): 58,57 pkt
 • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40,00 pkt
 • Łączna punktacja: 98,57 pkt

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 24 maj 2022 14:56
Data opublikowania: wtorek, 24 maj 2022 15:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 575 razy