BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

(dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa części ul. Wojciecha Kossaka w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą)

Stawiski, dnia 16 lutego 2022 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.1.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Przebudowa części ul. Wojciecha Kossaka w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, znak postępowania: SGiT.271.1.1.2022.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa części ul. Wojciecha Kossaka w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą”:

Pytanie 1:
PFU pkt. 2.1.3.1.2 – Zwracamy się z pytaniem czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów? W załączniku Zamawiającego nr 9 brak danej pozycji o takim zakresie prac. Jeżeli tak, w jakiej pozycji kosztorysu zał. Nr 9 ująć roboty dot. zieleni?

Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy w decyzji na wycinkę drzew będzie wymóg nasadzeń drzew i krzewów, Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania nowych nasadzeń.

Pytanie 2:
PFU pkt. 1.3.1.3.1 – Zwracamy się z pytaniem czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie przebudowy istn. infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z budową drogi, budowa nowej sieci elektroenergetycznej? Jeżeli tak, w jakiej pozycji kosztorysu zał. Nr 9 ująć powyższe
roboty?

Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający informuje, iż jeśli na etapie projektowania wystąpią kolizje w infrastrukturze elektroenergetycznej, Wykonawca będzie zobowiązany ją przebudować.

Pytanie 3:
PFU pkt. 1.3.1.3.3 – Zwracamy się z pytaniem czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie przebudowy / budowa sieci teletechnicznych? Jeżeli tak, w jakiej pozycji kosztorysu zał. Nr 9 ująć powyższe roboty?

Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający informuje, iż jeśli na etapie projektowania wystąpią kolizje z siecią teletechniczną, Wykonawca zobowiązany będzie ją przebudować. Nowych sieci teletechnicznych Program Funkcjonalno – Użytkowy nie zakłada. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odstępstwa od budowy kanału technologicznego.

Pytanie 4:
PFU pkt. 1.3.1.3.4 – Zwracamy się z pytaniem czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie przebudowy / budowa sieci wodno – kanalizacyjnej? Jeżeli tak, w jakiej pozycji kosztorysu zał. Nr 9 ująć powyższe roboty?

Odpowiedź na pytanie 4:
Zamawiający informuje, iż jeśli na etapie projektowania wystąpią kolizje w sieci wodno - kanalizacyjnej, Wykonawca zobowiązany będzie do jej przebudowy.

Z up. BURMISTRZA STAWISK

Iwona Niedźwiedzka
Zastępca Burmistrza Stawisk

Data powstania: środa, 16 lut 2022 13:47
Data opublikowania: środa, 16 lut 2022 13:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 548 razy