BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski").

 

Stawiski, dnia 17 grudnia 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.12.2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ww. ustawy, o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”

1. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:

Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk
adres siedziby: ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. cena - 60 %, termin płatności faktury - 20 %, aspekt środowiskowy – 20 %.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną dokonanego wyboru są art. 239 oraz art. 242 ust. 1 i 2  w związku z art. 266 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z których wynika, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta wybierana jest na podstawie kryterium ceny oraz kryterium jakościowego (termin płatności faktury oraz aspekt środowiskowy).

2. W prowadzonym postępowaniu oferty złożyło 2 (dwóch) Wykonawców:

Oferta Nr 1:
Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk
adres: ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

Punktacja w każdym kryterium:

  • Cena (C): 60,00 pkt
  • Termin płatności faktury (T): 20,00 pkt
  • Aspekt środowiskowy (S): 20,00 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt

Oferta Nr 2:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o. o.
adres: ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
Oferta została złożona po terminie składania ofert.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 17 gru 2021 14:53
Data opublikowania: piątek, 17 gru 2021 14:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 726 razy