BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z montażem wyposażeniem hali sportowej w Stawiskach” – część II zamówienia)

 

Stawiski, dnia 16 listopada 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.10.2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z montażem wyposażeniem hali sportowej w Stawiskach” – część II zamówienia,
Znak postępowania: SGiT.271.1.10.2021

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 253 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy, o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa wraz z montażem wyposażeniem hali sportowej w Stawiskach” – część II zamówienia.

1. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:
GATOWALLS Sp. z o. o.
adres: ul. Gen. Józefa Bema 23/29, 87-000 Toruń

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. cena - 60 %, okres gwarancji rękojmi za wady - 40 %.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną dokonanego wyboru są art. 239 oraz art. 242 ust. 1 i 2  w związku z art. 266 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z których wynika, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta wybierana jest na podstawie kryterium ceny oraz kryterium jakościowego (okres gwarancji i rękojmi za wady).

2. W prowadzonym postępowaniu ofertę złożył 1 (jeden) Wykonawca:

Oferta Nr 1: GATOWALLS Sp. z o. o.
adres: ul. Gen. Józefa Bema 23/29, 87-000 Toruń

Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 60,00 pkt
  • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 0,00 pkt

Łączna punktacja: 60,00 pkt

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 16 lis 2021 16:25
Data opublikowania: wtorek, 16 lis 2021 16:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 598 razy