BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

(dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach Projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski”)

 

Stawiski, dnia 05 listopada 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.8.2021

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach Projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski, znak postępowania: SGiT.271.1.8.2021

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”, w następujący sposób:

1) w rozdziale 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zastrzega, iż jeden opiekun może świadczyć sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla maksymalnie siedmiu podopiecznych.”

2) w rozdziale 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert - tj. do dnia 08 grudnia 2021 r.”,

3) w rozdziale 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 09 listopada 2021 r. do godz. 10:00.”,

4) w rozdziale 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09 listopada 2021 r. o godzinie: 10:30.”,

5) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej zmiany SWZ.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 5 lis 2021 12:44
Data opublikowania: piątek, 5 lis 2021 12:50
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 603 razy