BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

(dot. zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z montażem wyposażenia hali sportowej w Stawiskach” – część I zamówienia, tj. dostawa i montaż elementów stałych wyposażenia hali sportowej w Stawiskach.)

 

Stawiski, dnia 02 listopada 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.9.2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z montażem
wyposażenia hali sportowej w Stawiskach” – część I zamówienia, tj. dostawa i montaż
elementów
stałych wyposażenia hali sportowej w Stawiskach.

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 253 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy, o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia hali sportowej w Stawiskach” – część I zamówienia, tj. dostawa i montaż elementów stałych wyposażenia hali sportowej w Stawiskach.

1. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:
PESMENPOL Sp. z o. o.
adres siedziby: ul. Drogowców 12, 32-400 Myślenice

UZASADNIENIE WYBORU:
Uzasadnienie faktyczne:
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. cena - 60 %, okres gwarancji i rękojmi za wady - 40 %.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną dokonanego wyboru są art. 239 oraz art. 242 ust. 1 i 2 w związku z art. 266 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z których wynika, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta wybierana jest na podstawie kryterium ceny oraz kryterium jakościowego (okres gwarancji i rękojmi za wady).

2. W prowadzonym postępowaniu oferty złożyło 3 (trzech) Wykonawców:

Oferta Nr 1: SPORTPLUS.PL Sp. z o. o.
adres: ul. Juliusza Słowackiego 75a, 32-400 Myślenice

Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 44,84 pkt
  • Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 84,84 pkt

Oferta Nr 2: MTB-GROUP Bargiel Szymoniak Malina Sp. J.
adres: ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice

Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 55,85 pkt
  • Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 95,85 pkt

Oferta Nr 3: PESMENPOL Sp. z o. o.
adres: ul. Drogowców 12, 32-400 Myślenice

Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 60,00 pkt
  • Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 100,00 pkt

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 2 lis 2021 15:54
Data opublikowania: wtorek, 2 lis 2021 15:59
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 563 razy