BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ORAZ ODRZUCENIU OFERTY

(dot. zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wraz z wyposażeniem hali sportowej w Stawiskach” w części II zamówienia, tj. Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej na hali sportowej w Stawiskach.)

 

Stawiski, dnia 21 października 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.9.2021

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
ORAZ ODRZUCENIU OFERTY

o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawa wraz z wyposażeniem hali sportowej w Stawiskach” w części II zamówienia, tj. Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej na hali sportowej w Stawiskach.

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6, art. 260 w związku z art. 255 pkt 2 i art. 259 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z wyposażeniem hali sportowej w Stawiskach” w części II zamówienia, tj. Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej na hali sportowej w Stawiskach.

Zamawiający informuje, że odrzucił ofertę Nr 4 Wykonawcy Gatowalls Sp. z o.o. , ul. Bema 23/29, 87-000 Toruń.

Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę, która została złożona w formie elektronicznej jako skan dokumentu podpisanego odręcznie, co oznacza, że oferta nie została opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z  art. 63 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawną odrzucenia oferty jest art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 10:00 dnia 21.10.2021 r. wpłynęła 1 (jedna) oferta na realizację części II zamówienia podlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania w części II zamówienia zgodnie z poniższym uzasadnieniem prawnym.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Z up. BURMISTRZA STAWISK

Iwona Niedźwiedzka
Zastępca Burmistrza Stawisk

Data powstania: czwartek, 21 paź 2021 15:37
Data opublikowania: czwartek, 21 paź 2021 15:43
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 572 razy