BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

(dot. zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo".)

 

Stawiski, dnia 20 października 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.7.2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo”.

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 253 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy, o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo”.

1. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:

BIK-PROJEKT Sp. z o. o.
adres siedziby: ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu

z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. cena - 60 %, okres gwarancji i rękojmi za wady - 40%.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną dokonanego wyboru są art. 239 oraz art. 242 ust. 1 i 2  w związku z art. 266 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z których wynika, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta wybierana jest na podstawie kryterium ceny oraz kryterium jakościowego (okres gwarancji i rękojmi za wady).

2. W prowadzonym postępowaniu oferty złożyło 4 (czterech) Wykonawców:

Oferta Nr 1: STRABAG Sp. z o.o.
adres: ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 42,06 pkt
  • Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 82,06 pkt

 

Oferta Nr 2: BIK-PROJEKT Sp. z o. o.
adres: ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 60,00 pkt
  • Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 100,00 pkt

 

Oferta Nr 3: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o.
adres: ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Oferta odrzucona.

Oferta Nr 4: KONSORCJUM: LIDER: STANPOL Paweł Przestrzelski Sp. k.
adres: ul. Makowa 28, 18-400 Łomża
PARTNER: ARTPOL Sp. z o. o.
adres: Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie
PARTNER: TRANS DROG SZLACHETKA Sp. z o. o.
adres: Dylewo 48, 07-420 Kadzidło
Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 51,97 pkt
  • Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 91,97 pkt

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: środa, 20 paź 2021 14:59
Data opublikowania: środa, 20 paź 2021 15:02
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 624 razy