BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na: "Dostawę wraz z montażem wyposażenia hali sportowej w Stawiskach"

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wraz z montażem wyposażenia hali sportowej w Stawiskach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STAWISKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669884
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 13/15
1.5.2.) Miejscowość: Stawiski
1.5.3.) Kod pocztowy: 18-520
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.5.7.) Numer telefonu: 86 278 55 11
1.5.8.) Numer faksu: 86 278 55 33
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stawiski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa wraz z montażem wyposażenia hali sportowej w Stawiskach.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ed10af6-2b30-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00230115/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-12 15:47
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00024733/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.4 Dostawa wraz z montażem wyposażenia hali sportowej w Stawiskach.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.bip.stawiski.pl/index.php?k=3
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy, zwanych dalej „danymi osobowymi Wykonawcy”, jest Burmistrz Stawisk, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,
2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl,
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z montażem wyposażenia hali sportowej w Stawiskach”, nr postępowania: SGiT.271.1.9.2021 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą",
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy,
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy,
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) Wykonawca posiada:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
9) Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
10) Wykonawcy nie przysługuje na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SGiT.271.1.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów stałych wyposażenia hali sportowej w Stawiskach, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej "SWZ".
4.2.6.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-01-12
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena oferty nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów łącznie za dwa kryteria.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej na hali sportowej w Stawiskach, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 37535291-3 - Ścianki do wspinania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-02-28
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena oferty nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów łącznie za dwa kryteria.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 złotych/ w przypadku składania oferty wyłącznie na część II zamówienia, kwota ta wynosi co najmniej 100.000,00 złotych/.
2. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi dowieść, iż wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - co najmniej 3 (trzy) dostawy polegające na dostawie i montażu elementów stałych wyposażenia hali sportowej/sali gimnastycznej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) brutto każda, – w przypadku ubiegania się o udzielnie części I zamówienia; - co najmniej 3 (trzy) dostawy polegające na zaprojektowaniu, dostawie i montażu ścianki wspinaczkowej o poszyciu na bazie sklejki, każdą o powierzchni min. 49 m2 bądź o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy) brutto każda – w przypadku ubiegania się o udzielnie części II zamówienia.
2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej jedną osobą z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym – dotyczy obu części zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) wykaz dostaw, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy), z którego wynikać będzie wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - co najmniej 3 (trzy) dostawy polegające na dostawie i montażu elementów stałych wyposażenia hali sportowej/sali gimnastycznej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) brutto każda – w przypadku ubiegania się o udzielenie części I zamówienia; - co najmniej 3 (trzy) dostawy polegające na zaprojektowaniu, dostawie i montażu ścianki wspinaczkowej o poszyciu na bazie sklejki, każdą o powierzchni min. 49 m2 bądź o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy) brutto każda – w przypadku ubiegania się o udzielnie części II zamówienia. Jako wykonanie (zakończenie) należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru lub innego równoważnego dokumentu.
b) wykaz osób zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z którego wynikać będzie dysponowanie co najmniej jedną osobą z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym - dotyczy obu części zamówienia,
c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 złotych/ w przypadku składania oferty wyłącznie na część II zamówienia, kwota ta wynosi co najmniej 100.000,00 złotych/.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują wspólnie. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
3) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
4) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
5) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednie do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonania istotnych zmian w umowie, dotyczących:
1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostaw lub wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, − gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót określonych umową, w szczególności z powodu technologii realizacji prac, wymogów określonych normami lub przepisami prawa, które wymagają konkretnych warunków atmosferycznych; − z powodu wystąpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, mającej bezpośredni wpływ na możliwość wykonania zamówienia w terminie określonym w niniejszej umowie, co Wykonawca winien udowodnić za pomocą odpowiednich dokumentów lub oświadczeń,
2) zmiany przedmiotu umowy, polegające na zmianie zaoferowanego wyposażenia i urządzeń na inne, które zostały szczegółowo opisane i wymienione w formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy. Dokonanie zmiany jest możliwe tylko w niżej wymienionych okolicznościach: - wyposażenie zostało wycofane z produkcji oraz nastąpiło wyczerpanie zapasów magazynowych u ewentualnych dystrybutorów, - zaoferowane wyposażenie zamienne posiada parametry nie gorsze od tych, które zostały zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie, - funkcja oraz przeznaczenie wyposażenia pozostają bez zmian, - cena zaoferowanego wyposażenia nie będzie wyższa, niż cena podana w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-21 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami zależy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-21 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-19\

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 12 paź 2021 15:48
Data opublikowania: wtorek, 12 paź 2021 16:07
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 736 razy