BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

(dot. zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo”.)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA STAWISKI
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669884
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 13/15
1.4.2.) Miejscowość: Stawiski
1.4.3.) Kod pocztowy: 18-520
1.4.4.) Województwo: podlaskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.4.7.) Numer telefonu: 86 278 55 11
1.4.8.) Numer faksu: 86 278 55 33
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stawiski.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226520
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00189717/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-10-11 10:00
Po zmianie:
2021-10-12 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-10-11 10:30
Po zmianie:
2021-10-12 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-11-09
Po zmianie:
2021-11-10

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 8 paź 2021 15:27
Data opublikowania: piątek, 8 paź 2021 15:35
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 628 razy