BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 3

(dot. zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo”.)

 

Stawiski, dnia 08 października 2021 roku

SGiT.271.1.7.2021

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo”, znak postępowania: SGiT.271.1.7.2021

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

1) w rozdziale 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert - tj. do dnia 10 listopada 2021 r.”,

2) w rozdziale 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 12 października 2021 r. do godz. 12:00.”,

3) w rozdziale 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12 października 2021 r. o godzinie: 12:30.”.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

 

 

Data powstania: piątek, 8 paź 2021 15:22
Data opublikowania: piątek, 8 paź 2021 15:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 613 razy