BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

na budowę sieci wodociągowej z przyłaczami

Rodzaj zamówienia - roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Urząd Miejski w Stawiskach
ul. Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
woj. podlaskie
tel. 086 278 50 50 e-mail:wrg-umstawiski@stawiski.pl
nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Bożena Majkrzak

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak pkt I.1

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak pkt I.1

I.4) Adres, pod którym należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak pkt I.1

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV o śr. 225,160 i 110 mm o łacznej długości 8 776 m, oraz 50 szt. przyłaczy wodociągowych z rur PE o śr. 40 i 50 mm o łacznej długości 1 292 m.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Barzykowo, Skroda Mała, Wysokie Małe, Wysokie Duże i Zalesie

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV)

Główny przedmiot - 45.23.10.00-5

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie ofert częściowej

NIE

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE

II.3) Czas trwania zamówienia lub terminu wykonania lub (i) zakończenia

30 listopada 2006 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium

22 700 zł.

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

  • oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
  • aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wyciągu z rejestru stwierdzającego stan prawny, miejsce rejestracji
  • aktualne zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędu Skarbowego
  • informacje o przeciętnej liczbie zatrudnionych pracowników i personelu kierowniczego
  • informacja z banku o zdolności kredytowej Wykonawcy do wysokości kwoty oferownej
  • sprawozdania finansowe i referencje

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.2) Kryteria oceny ofert

A) Najniższa cena

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do: 14 lipca 2006 r.

Cena: 25,00 zł.

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 20 lipca 2006 r.

Godzina: 1000

IV.3.3) Termin związany z ofertą

60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 20 lipca 2006 r., godzina: 1015

Miejsce:
Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój Nr 13

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?

NIE

Data powstania: poniedziałek, 29 maj 2006 13:40
Data opublikowania: poniedziałek, 29 maj 2006 13:50
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2007 10:27
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2882 razy