BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1 i ZMIANA TREŚCI SWZ

(dot. zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo”.)

 

Stawiski, dnia 05 października 2021 roku

SGiT.271.1.7.2021

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo”, znak postępowania: SGiT.271.1.7.2021

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo”:

Pytanie 1:
W opisie architektoniczno–budowlanym oraz technicznym projektu wykonawczego zaprojektowano warstwę wiążącą (na ciągu głównym i na zjazdach) z betonu asfaltowego gr. 8,0 cm, natomiast w przedmiarze robót oraz na przekrojach normalnych jest zapisana warstwa wiążąca gr. 5,0 cm. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający informuje, iż należy wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 5 cm. zgodnie z przedmiarami robót oraz z przekrojami konstrukcyjnymi.

Pytanie 2:
Proszę określić do kogo należy drewno po wycince drzew.

Odpowiedź na pytanie 2:
Drewno pozyskane z wycinki drzew należy do Zamawiającego.

Pytanie 3:
Dotyczy planowanych nasadzeń drzew:

  • jaki parametr wysokości lub obwodu powinny posiadać drzewa przewidziane do nasadzeń,
  • jaki sposób stabilizacji drzew należy wykonać po posadzeniu,
  • jaki jest czas pielęgnacji posadzonych drzew,
  • czy zamawiający dopuszcza materiał kopany z gruntu z bryłą korzeniową,
  • czy zamawiający posiada mapę wyznaczającą miejsca nasadzeń drzew.

Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający informuje, iż:

  • minimalny obwód pni wysadzanych drzew na wysokości 100 cm – 4 cm,
  • po posadzeniu drzewa należy opalikować oraz zabezpieczyć siatką,
  • Wykonawca zobowiązany jest do nasadzeń drzew, zaś za pielęgnację odpowiedzialny będzie Zamawiający,
  • Zamawiający dopuszcza materiał kopany z gruntu,
  • Zamawiający posiada mapę wyznaczającą miejsca nasadzeń drzew.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

Projekt budowlany oraz Projekt wykonawczy (branża drogowa) stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszych wyjaśnień.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 5 paź 2021 13:22
Data opublikowania: wtorek, 5 paź 2021 14:10
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 735 razy