BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów brukowych na teren Gminy Stawiski”

Stawiski, dnia 12 lipca 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.6.2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Dostawa materiałów brukowych na teren Gminy Stawiski”

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy, o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiałów brukowych na teren Gminy Stawiski”.

Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:

PPHU MACKIEWICZ Danuta Genowefa Mackiewicz
adres siedziby: Al. J. Piłsudskiego 117 A, 18-400 Łomża

UZASADNIENIE WYBORU:
Uzasadnienie faktyczne:
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. cena - 60 %, okres gwarancji i rękojmi za wady - 40 %.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną dokonanego wyboru są art. 239 oraz art. 242 ust. 1 i 2 w związku z art. 266 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z których wynika, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta wybierana jest na podstawie kryterium ceny oraz kryterium jakościowego (okres gwarancji i rękojmi za wady).

W prowadzonym postępowaniu ofertę złożył 1 (jeden) Wykonawca tj.: PPHU MACKIEWICZ Danuta Genowefa Mackiewicz adres siedziby: Al. J. Piłsudskiego 117 A, 18-400 Łomża (oferta Nr 1).


Złożonej ofercie przyznano następującą punktację:

Lp. Numer oferty oraz nazwa firmy Liczba punktów
przyznanych w kryterium -
Cena – 60 %
Liczba punktów
przyznanych w kryterium –
Okres gwarancji
i rękojmi za wady – 40 %
Łączna
liczba punktów
1. Oferta Nr 1 – PPHU MACKIEWICZ Danuta Genowefa Mackiewicz Al. J. Piłsudskiego 117 A 18-400 Łomża 60,00 pkt 30,00 pkt 90,00 pkt


Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Z up. BURMISTRZA STAWISK

Iwona Niedźwiedzka
Zastępca Burmistrza Stawisk

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 12 lip 2021 11:09
Data opublikowania: poniedziałek, 12 lip 2021 11:23
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 736 razy