BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” – Zadanie Nr 3 pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej w Stawiskach”

 

Stawiski, dnia 22 czerwca 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.5.2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i przebudowa
infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” – Zadanie Nr 3
pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej w Stawiskach”

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy, o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” – Zadanie Nr 3 pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej w Stawiskach”.

Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:
Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk
adres siedziby: Dzbenin 85 C, 07-410 Ostrołęka

UZASADNIENIE WYBORU:
Uzasadnienie faktyczne:
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. cena - 60 %, okres gwarancji i rękojmi za wady - 40 %.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną dokonanego wyboru są art. 239 oraz art. 242 ust. 1 i 2 w związku z art. 266 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z których wynika, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta wybierana jest na podstawie kryterium ceny oraz kryterium jakościowego (okres gwarancji i rękojmi za wady).

W prowadzonym postępowaniu oferty złożyło 2 (dwóch) Wykonawców tj.:
Oferta Nr 1: Zakład Instalacyjny s.c. T i M Smolińscy adres siedziby: Giełczyn ul. Lipowa 36, 18-400 Łomża
Oferta Nr 2: Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk adres siedziby: Dzbenin 85 C, 07-410 Ostrołęka

Złożonym ofertom przyznano następującą punktację:

Lp. Numer oferty oraz nazwa firmy Liczba punktów przyznanych w kryterium - Cena – 60 % Liczba punktów przyznanych w kryterium – Okres gwarancji i rękojmi za wady – 40 % Łączna liczba punktów
1. Oferta Nr 1 - Zakład Instalacyjny s.c. T i M Smolińscy adres siedziby: Giełczyn ul. Lipowa 36, 18-400 Łomża 50,35 pkt 40 pkt 90,35 pkt
2. Oferta Nr 2: Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk adres siedziby: Dzbenin 85 C, 07-410 Ostrołęka 60 pkt 40 pkt 100 pkt


BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 22 cze 2021 16:50
Data opublikowania: wtorek, 22 cze 2021 17:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 675 razy