BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

(dot. zamówienia publicznego pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej").

 

Stawiski, dnia 02 czerwca 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.3.2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej”.

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy, o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” - Zadania Nr 1 i 2.

Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:
Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk
adres siedziby: Dzbenin 85 C, 07-410 Ostrołęka

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. cena - 60 %, okres gwarancji i rękojmi za wady - 40 %.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną dokonanego wyboru są art. 239 oraz art. 242 ust. 1 i 2 w związku z art. 266 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z których wynika, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta wybierana jest na podstawie kryterium ceny oraz kryterium jakościowego (okres gwarancji i rękojmi za wady).

W prowadzonym postępowaniu ofertę złożył jeden Wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk adres siedziby: Dzbenin 85 C, 07-410 Ostrołęka (oferta Nr 1).

Złożonej ofercie Nr 1 przyznano następującą punktację w poszczególnych częściach zamówienia:

Lp. Numer i nazwa zadania (części zamówienia) Liczba punktów przyznanych w kryterium - Cena – 60 % Liczba punktów przyznanych w kryterium – Okres gwarancji i rękojmi za wady – 40 % Łączna liczba punktów
1. Zadanie Nr 1 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Stawiski, ul. Polowa” 60 pkt 40 pkt 100 pkt
2. Zadanie Nr 2 - „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stawiski, ul. Smolniki” 60 pkt 40 pkt 100 pkt


BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 2 cze 2021 14:49
Data opublikowania: środa, 2 cze 2021 14:59
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 673 razy