BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych”.)

Stawiski, dnia 26 maja 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.4.2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych”.

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy, na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych”.

Oferty, które zostały wybrane jako najkorzystniejsze złożone zostały przez:

Część I Zamówienia:
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
Biuro Regionalne w Olsztynie
Oddział w Ełku
adres siedziby: ul. S. Moniuszki 3, 19-300 Ełk

Część II Zamówienia:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
adres siedziby: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Część III Zamówienia:
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
adres siedziby: ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:
Wyżej wymienieni Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz złożyli oferty, które przedstawiają najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj:
Część I Zamówienia: cena łączna ubezpieczenia - 60 %, zaakceptowanie klauzul fakultatywnych – 20 %, zaakceptowanie klauzul w serwisie posprzedażowym – 20 %.
Część II Zamówienia: cena łączna ubezpieczenia - 70 %, zaakceptowanie klauzul fakultatywnych – 20 %.
Część III Zamówienia: cena łączna ubezpieczenia - 70 %, zaakceptowanie klauzul fakultatywnych – 20 %.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną dokonanego wyboru są art. 239 oraz art. 242 ust. 1 i 2 w związku z art. 266 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z których wynika, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta wybierana jest na podstawie kryterium ceny oraz kryteriów jakościowych (zaakceptowanie klauzul fakultatywnych oraz klauzul w serwisie posprzedażowym).

W prowadzonym postępowaniu oferty złożyło 5 (pięciu) Wykonawców:

Oferta Nr 1:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
adres: Aleja Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Część II Zamówienia:
„UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY STAWISKI”
1) Liczba punktów przyznanych w kryterium „cena łączna ubezpieczenia” – 34,97 pkt,
2) Liczba punktów przyznanych w kryterium „zaakceptowanie klauzul fakultatywnych” – 30,00 pkt,
Łączna liczba punktów: 64,97 pkt

Część III Zamówienia:
„UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY STAWISKI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”
1) Liczba punktów przyznanych w kryterium „cena łączna ubezpieczenia” – 52,30 pkt,
2) Liczba punktów przyznanych w kryterium „zaakceptowanie klauzul fakultatywnych” – 15,00 pkt,
Łączna liczba punktów: 67,30 pkt

Oferta Nr 2:
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
adres: ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

Część III Zamówienia:
„UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY STAWISKI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1) Liczba punktów przyznanych w kryterium „cena łączna ubezpieczenia” – 70,00 pkt,
2) Liczba punktów przyznanych w kryterium „zaakceptowanie klauzul fakultatywnych” – 18,00 pkt,
Łączna liczba punktów: 88,00 pkt

Oferta Nr 3:
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Olsztynie, Oddział w Ełku
adres: ul. S. Moniuszki 3, 19-300 Ełk

Część I Zamówienia:
„UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY STAWISKI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”
1) Liczba punktów przyznanych w kryterium „cena łączna ubezpieczenia” – 60,00 pkt,
2) Liczba punktów przyznanych w kryterium „zaakceptowanie klauzul fakultatywnych” – 9,60 pkt,
3) Liczba punktów przyznanych w kryterium „zaakceptowanie klauzul w serwisie posprzedażowym”- 10,00 pkt,
Łączna liczba punktów: 79,60 pkt

Część II Zamówienia:
„UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY STAWISKI”
1) Liczba punktów przyznanych w kryterium „cena łączna ubezpieczenia” – 70,00 pkt,
2) Liczba punktów przyznanych w kryterium „zaakceptowanie klauzul fakultatywnych” – 7,50 pkt,
Łączna liczba punktów: 77,50 pkt

Część III Zamówienia:
„UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY STAWISKI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”
1) Liczba punktów przyznanych w kryterium „cena łączna ubezpieczenia” – 60,85 pkt,
2) Liczba punktów przyznanych w kryterium „zaakceptowanie klauzul fakultatywnych” – 27,00 pkt,
Łączna liczba punktów: 87,85 pkt

Oferta Nr 4:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
adres: ul. Adama Mickiewicza 74 lok. 4, 15-232 Białystok
Oferta nie została przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego, wobec powyższego ofertę odrzucono.

Oferta nr 5:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Vienna Insurance Group
adres: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Część II Zamówienia:
„UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY STAWISKI”
1) Liczba punktów przyznanych w kryterium „cena łączna ubezpieczenia” – 56,06 pkt,
2) Liczba punktów przyznanych w kryterium „zaakceptowanie klauzul fakultatywnych” – 30,00 pkt,
Łączna liczba punktów: 86,06 pkt

Część III Zamówienia:
„UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY STAWISKI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”
1) Liczba punktów przyznanych w kryterium „cena łączna ubezpieczenia” – 54,90 pkt,
2) Liczba punktów przyznanych w kryterium „zaakceptowanie klauzul fakultatywnych” – 30,00 pkt,
Łączna liczba punktów: 84,90 pkt

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 27 maj 2021 15:57
Data opublikowania: piątek, 28 maj 2021 09:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 782 razy