BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

(dot. zamówienia publicznego pn. „Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek”.)

Stawiski, dnia 25 maja 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.2.2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek”.

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy, na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek”.

Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:

TKBRUK Tomasz Kiciński
adres siedziby: ul. Reymonta 25, 18-520 Stawiski

UZASADNIENIE WYBORU:
Uzasadnienie faktyczne:
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. cena - 60 %, okres gwarancji i rękojmi za wady - 40 %.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną dokonanego wyboru są art. 239 oraz art. 242 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z których wynika, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta wybierana jest na podstawie kryterium ceny oraz kryterium jakościowego (okres gwarancji i rękojmi za wady).

W prowadzonym postępowaniu ofertę złożył jeden Wykonawca tj. TKBRUK Tomasz Kiciński adres siedziby: ul. Reymonta 25, 18-520 Stawiski (oferta Nr 1).

Złożonej ofercie Nr 1 przyznano następującą punktację w poszczególnych częściach zamówienia:

Lp. Numer i nazwa zadania (części zamówienia) Liczba punktów przyznanych w kryterium - Cena – 60% Liczba punktów przyznanych w kryterium – Okres gwarancji i rękojmi za wady – 40% Łączna liczba punktów
1. Zadanie Nr 1 - „Utwardzenie terenu działek gminnych wsi Chmielewo” 60 pkt 40 pkt 100 pkt
2. Zadanie Nr 2 - „ Zakup usług na utwardzenie poboczy drogi gminnej, położonej we wsi Jurzec Szlachecki” 60 pkt 40 pkt 100 pkt
3. Zadanie Nr 3 - „Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej we wsi Michny” 60 pkt 40 pkt 100 pkt
4. Zadanie Nr 4 - „Zakup usługi do utwardzenia poboczy przy drodze gminnej we wsi Mieszołki” 60 pkt 40 pkt 100 pkt
5. Zadanie Nr 5 - „Utwardzenie terenu przy remizie OSP Poryte” 60 pkt 40 pkt 100 pkt
6. Zadanie Nr 6 – „Zakup materiałów i usługi na utwardzenie poboczy drogi gminnej położonej we wsi Rogale” 60 pkt 40 pkt 100 pkt
7. Zadanie Nr 7 – „Ułożenie kostki przy budynku świetlicy w Rostkach” 60 pkt 40 pkt 100 pkt
8. Zadanie Nr 8 - „Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Skrodzie Małej” 60 pkt 40 pkt 100 pkt
9. Zadanie Nr 9 - „Zakup materiałów i usługi na utwardzenie poboczy do drogi gminnej w Tafiłach” 60 pkt 40 pkt 100 pkt
10. Zadanie Nr 10 - „Zakup usług i materiałów do utwardzenia poboczy w miejscowości Wysokie Duże” 60 pkt 40 pkt 100 pkt
11. Zadanie Nr 11 - „Wykonanie chodnika na ulicy 550-lecia Stawisk” 60 pkt 40 pkt 100 pkt


BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 25 maj 2021 16:36
Data opublikowania: wtorek, 25 maj 2021 16:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 782 razy