BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych”)

Stawiski, dnia 24 maja 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.4.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych”, Znak postępowania: SGiT.271.1.4.2021

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych”.

Oferty w ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 24 maja 2021 r. do godz. 15:00 złożyło 5 (pięciu) Wykonawców:

Oferta Nr 1:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
adres: Aleja Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Część II Zamówienia:
„UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY STAWISKI”
Łączna cena brutto za okres 36 miesięcy: 28.344,00 złotych(słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery 00/100).

Część III Zamówienia:
„UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY STAWISKI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”
Łączna cena brutto za okres 36 miesięcy: 139.110,00 złotych(słownie złotych: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziesięć 00/100).

Oferta Nr 2:
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
adres: ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

Część III Zamówienia:
„UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY STAWISKI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”
Łączna cena brutto za okres 36 miesięcy: 103.944,00 złotych(słownie złotych: sto trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery 00/100).

Oferta Nr 3:
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Olsztynie, Oddział w Ełku
adres: ul. S. Moniuszki 3, 19-300 Ełk

Część I Zamówienia:
„UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY STAWISKI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”
Łączna cena brutto za okres 36 miesięcy: 74.538,00 złotych(słownie złotych: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem 00/100).

Część II Zamówienia:
„UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY STAWISKI”
Łączna cena brutto za okres 36 miesięcy: 14.160,00 złotych(słownie złotych: czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt 00/100).

Część III Zamówienia:
„UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY STAWISKI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”
Łączna cena brutto za okres 36 miesięcy: 119.571,00 złotych(słownie złotych: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden 00/100).

Oferta Nr 4:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
adres: ul. Adama Mickiewicza 74 lok. 4, 15-232 Białystok

Oferta nie została przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.

Oferta nr 5:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ViennaInsuranceGroup
adres: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Część II Zamówienia:
„UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY STAWISKI”
Łączna cena brutto za okres 36 miesięcy: 17.682,00 złotych(słownie złotych: siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa 00/100).

Część III Zamówienia:
„UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY STAWISKI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”
Łączna cena brutto za okres 36 miesięcy: 132.522,00 złotych(słownie złotych: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia dwa 00/100).

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 24 maj 2021 18:18
Data opublikowania: poniedziałek, 24 maj 2021 18:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 795 razy