BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej”).

Stawiski, dnia 24 maja 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.3.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej”, Znak postępowania: SGiT.271.1.3.2021

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 powyższej ustawy na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej”.

Ofertę w ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 24 maja 2021 r. do godz. 10:00 złożył 1 (jeden) Wykonawca:

Oferta Nr 1:
Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk
adres: Dzbenin 85C, 07-410 Ostrołęka

1) Za wykonanie zadania Nr 1 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Stawiski, ul. Polowa”, za łączną cenę ryczałtową: brutto w kwocie - 26.132,28 zł (brutto słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści dwa zł 28/100),
2) Za wykonanie zadania Nr 2 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stawiski, ul. Smolniki”, za łączną cenę ryczałtową: brutto w kwocie - 19.360,59 zł (brutto słownie:dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt zł 59/100).
Na wykonanie zadania Nr 3 –„Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej w Stawiskach” żadna oferta nie wpłynęła.

Łączna cena brutto za realizację Zadania Nr 1 i Zadania Nr 2: 45.492,87 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa zł 87/100).

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 24 maj 2021 13:19
Data opublikowania: poniedziałek, 24 maj 2021 13:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 769 razy