BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych”,)

Stawiski, dnia 20maja 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.4.2021

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych”, Znak postępowania: SGiT.271.1.4.2021

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 4ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiającyudziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych”.

Pytanie 162:
Prosimy o zmianę terminu składania ofert z dnia 21.05.2021 r. na dzień 24.05.2021 r. godz. 12:00.

Odpowiedź na pytanie 162:
Zamawiający wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert z dnia 21.05.2021 r. na dzień 24.05.2021 r. do godz. 15:00.

Powyższa zmiany i wyjaśnienie są wiążące dla wszystkich Wykonawców przygotowujących oferty na wykonanie zamówienia i są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” .

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1) W Rozdziale 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert - tj. do dnia 22 czerwca 2021 r.

2) W Rozdziale 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 24 maja 2021 r. do godz. 15:00.”

3) W Rozdziale 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2021 r. o godzinie 15:15.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: czwartek, 20 maj 2021 16:23
Data opublikowania: czwartek, 20 maj 2021 16:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 630 razy