BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek”)

 

Stawiski, dnia 17 maja 2021 roku

GMINA STAWISKI 
PLAC WOLNOŚCI 13/15 
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.2.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek”, Znak postępowania: SGiT.271.1.2.2021

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert 
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 powyższej ustawy na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek”.

Ofertę w ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 17 maja 2021 r. do godz. 10:00 złożył 1 (jeden) Wykonawca:

Oferta Nr 1:
TKBRUK Tomasz Kiciński, ul. Reymonta 25, 18-520 Stawiski

1) Za wykonanie zadania Nr 1 - „Utwardzenie terenu działek gminnych wsi Chmielewo”, za łączną cenę ryczałtową:
brutto w kwocie - 31.525,00 zł
(brutto słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć zł 00/100).

2)   Za wykonanie zadania Nr 2 - „ Zakup usług na utwardzenie poboczy drogi gminnej, położonej we wsi Jurzec Szlachecki”, za łączną cenę ryczałtową:
brutto w kwocie - 14.950,00 zł
(brutto słownie: czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł 00/100).

3) Za wykonanie zadania Nr 3 - „Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej we wsi Michny”, za łączną cenę ryczałtową:
brutto w kwocie - 62.190,01 zł
(brutto słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt zł 01/100).

4) Za wykonanie zadania Nr 4 - „Zakup usługi do utwardzenia poboczy przy drodze gminnej we wsi Mieszołki”, za łączną cenę ryczałtową:
brutto w kwocie - 34.450,00 zł
(brutto słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt zł 00/100).

5) Za wykonanie zadania Nr 5 - „Utwardzenie terenu przy remizie OSP Poryte”,za łączną cenę ryczałtową:
brutto w kwocie - 36.465,00 zł
(brutto słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć zł 00/100).

6) Za wykonanie zadania Nr 6 – „Zakup materiałów i usługi na utwardzenie poboczy drogi gminnej położonej we wsi Rogale”, za łączną cenę ryczałtową:
brutto w kwocie - 11.060,00 zł
(brutto słownie: jedenaście tysięcy sześćdziesiąt zł 00/100).

7) Za wykonanie zadania Nr 7 – „Ułożenie kostki przy budynku świetlicy w Rostkach”, za łączną cenę ryczałtową:
brutto w kwocie - 16.250,00 zł
(brutto słownie: szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł 00/100).

8) Za wykonanie zadania Nr 8 - „Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Skrodzie Małej”, za łączną cenę ryczałtową:
brutto w kwocie - 49.975,00 zł
(brutto słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć zł 00/100))

9) Za wykonanie zadania Nr 9 - „Zakup materiałów i usługi na utwardzenie poboczy do drogi gminnej w Tafiłach”, za łączną cenę ryczałtową:
brutto w kwocie - 32.495,00 zł
(brutto słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć zł 00/100).

10) Za wykonanie zadania Nr 10 - „Zakup usług i materiałów do utwardzenia poboczy w miejscowości Wysokie Duże”, za łączną cenę ryczałtową:
brutto w kwocie - 12.709,96 zł
(brutto słownie: dwanaście tysięcy siedemset dziewięć zł 96/100).

11) Za wykonanie zadania Nr 11 - „Wykonanie chodnika na ulicy 550-lecia Stawisk”, za łączną cenę ryczałtową:
brutto w kwocie - 39.060,00 zł
(brutto słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt zł 00/100)

Łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia: 341.129,97 zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć zł 97/100).

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 17 maj 2021 15:55
Data opublikowania: poniedziałek, 17 maj 2021 16:14
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 738 razy