BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek"

 

Stawiski, dnia 20 kwietnia 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.1.2021

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek”

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 260 ust. 2 w związku z art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek”

Uzasadnienie faktyczne:
Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności badania, Zamawiający powziął informację, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na nieprecyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia. W Załącznikach: Nr 1 do SIWZ, tj. Formularz ofertowy oraz Nr 8 do SWZ, tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, błędnie została opisana lokalizacja wykonanych usług. Nieprecyzyjnie opisany przedmiot zamówienia ma wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, gdyż każdy z potencjalnych wykonawców powinien pozyskać informacje o istotnym znaczeniu dla przygotowania oferty i jej obligatoryjnych elementach. Tak sporządzony opis przedmiotu zamówienia, mógł mieć wpływ na sporządzenie oferty, zaoferowanie innego produktu, niż oczekiwany przez Zamawiającego oraz prawidłowe skalkulowanie ceny oferty.. Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z poniższym uzasadnieniem prawnym.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 20 kwi 2021 17:07
Data opublikowania: wtorek, 20 kwi 2021 17:11
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2667 razy