BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

(dot. Utwardzenia poboczy dróg gminnych i działek.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek.

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA STAWISKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669884

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 13/15

1.4.2.) Miejscowość: Stawiski

1.4.3.) Kod pocztowy: 18-520

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 86 278 55 11

1.4.8.) Numer faksu: 86 278 55 33

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stawiski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031902/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-13 15:30

SEKCJA III - ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00026240/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia

Przed zmianą:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia . 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) żaden z nichnie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108ust. 1 ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazująwspólnie. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przezWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) oświadczenie o brakupodstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składakażdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzająspełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, wktórym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Po zmianie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniezamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia . 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) żaden z nichnie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108ust. 1 ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazująwspólnie. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przezWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) oświadczenie o brakupodstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składakażdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzająspełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, wktórym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brakpodstaw wykluczenia, 3) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalnościgospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy jest spełniony, jeżelico najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadauprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizujeroboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane, 4) wodniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lubdoświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać nazdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacjiktórych te zdolności są wymagane, 5) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcywspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednie do wniosku odopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, któreroboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 13 kwi 2021 15:39
Data opublikowania: wtorek, 13 kwi 2021 16:00
Opublikował(a): Moderator
Zaakceptował(a): Moderator
Artykuł był czytany: 796 razy