BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SWZ

Stawiski, dnia 13 kwietnia 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.1.2021

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek”, Znak postępowania: SGiT.271.1.1.2021

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ” w następujący sposób:

1) Rozdział 2 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://www.bip.stawiski.pl/index.php?k=3.”

2) w Rozdziale 11 w ust. 2 dodaje się pkt 3 – 5:

„3) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,

4) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,

5) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednie do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.”

 

3) Zmianie ulega wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszych zmian (zmianie uległa treść § 12).

 

Zamawiający na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w zakresie Sekcji VI pkt 6.6.):

„1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują wspólnie. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

3) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,

4) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,

5) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednie do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.”

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 kwi 2021 15:49
Data opublikowania: wtorek, 13 kwi 2021 15:51
Opublikował(a): Moderator
Zaakceptował(a): Moderator
Artykuł był czytany: 780 razy