BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowę wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach".)

Stawiski, dnia 10 lutego 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

VB.271.8.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa i przebudowa wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach
”.

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) w związku z art. 90  ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach”.

Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.
adres: ul. Piaskowa 7, 16-400 Suwałki

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. cena - 60 %, okres gwarancji i rękojmi za wady - 40 %.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  1. W prowadzonym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców:

Złożonym ofertom przyznano następującą punktację:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Dalba” Sp. z o.o.
adres: ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok
Punktacja w każdym kryterium:

  • Cena (C): 44,18 pkt
  • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 84,18 pkt

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.,
adres: ul. Piaskowa 7, 16-400 Suwałki
Punktacja w każdym kryterium:

  • Cena (C): 60,00 pkt
  • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 100 pkt

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: środa, 10 lut 2021 14:28
Data opublikowania: środa, 10 lut 2021 14:34
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 885 razy