BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim”.)

 

Stawiski, dnia 28 stycznia 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

VB.271.7.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa nowego
9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim
”.

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim”.

  1. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:

AUTO-ZIĘBA Sp. z o. o.
Adres: ul. Kościuszki 257, 40-690 Katowice

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. cena - 60 %, okres gwarancji - 40 %.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  1. W prowadzonym postępowaniu ofertę złożył 1 wykonawca:

Złożonej ofercie przyznano następującą punktację:

Oferta nr 1: AUTO-ZIĘBA Sp. z o. o.
adres: ul. Kościuszki 257, 40-690 Katowice
Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 60,00 pkt
  • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 100 pkt

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: czwartek, 28 sty 2021 16:07
Data opublikowania: czwartek, 28 sty 2021 16:09
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 865 razy