BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach”)

 

Stawiski, dnia 22 stycznia 2021 r.

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

VB.271.8.2020

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach”.

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach”.

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

11 695 360,27 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 27/100).

2) Złożone zostały następujące oferty w terminie składania ofert:

Oferta nr 1:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Dalba” Sp. z o.o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok

Oferowane warunki:

1) wartość zamówienia brutto:

    • Etap I – 553 500,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100),
    • Etap II – 15 779 604,55 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset cztery złote 55/100);

2) termin wykonania zamówienia: do dnia 31.07.2022 r.;
3) okres gwarancji i rękojmi za wady: 60 miesięcy;
4) warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

Oferta nr 2:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A., ul. Piaskowa 7, 16-400 Suwałki

Oferowane warunki:

1) wartość zamówienia brutto:

    • Etap I – 553 500,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100),
    • Etap II – 11 472 829,92 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 92/100);

2) termin wykonania zamówienia: do dnia 31.07.2022 r.;
3) okres gwarancji i rękojmi za wady: 60 miesięcy;
3) warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 22 sty 2021 14:46
Data opublikowania: piątek, 22 sty 2021 14:53
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 943 razy