BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 oraz zmiana SIWZ

dot. przetargu na: Rozbudowę i przebudowę wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach

                                                                                                Stawiski, dnia 15 stycznia 2021 roku

GMINA STAWISKI

PLAC WOLNOŚCI 13/15

18-520 STAWISKI

VB.271.8.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach”, Znak postępowania: VB.271.8.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach”.

Pytanie 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział 18, Zamawiający przyznaje maksymalną ilość punktów wg oceny kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wady” za okres 84 miesięcy. Ponieważ wydłużony okres gwarancji znacznie podnosi wartość oferty wnosimy zmianę maksymalnego okresu gwarancji z 84 miesięcy do 60 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający zmienia maksymalny okres gwarancji z 84 miesięcy na 60 miesięcy oraz minimalny okres gwarancji z 60 miesięcy na 36 miesięcy. W związku z ww. zmianą ulega zmianie Ocena wg kryterium gwarancji i rękojmi za wady, która otrzymuje brzmienie:

 Ocena wg kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wady”:

 • okres gwarancji i rękojmi za wady – 36 miesięcy – 0,00 pkt
 • okres gwarancji i rękojmi za wady – 42 miesiące – 10,00 pkt
 • okres gwarancji i rękojmi za wady – 48 miesięcy – 20,00 pkt
 • okres gwarancji i rękojmi za wady – 54 miesiące – 30,00 pkt
 • okres gwarancji i rękojmi za wady – 60 miesięcy – 40,00 pkt

UWAGA! minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji: 60 miesięcy. Wykonawca może zaoferować tylko okresy gwarancji i rękojmi za wady: 36 miesięcy, 42 miesiące, 48 miesięcy, 54 miesiące, 60 miesięcy.

Pytanie 2:

Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział 4 pkt. 8 Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach zaproponowanej ceny prowadziła w okresie gwarancji serwis, obejmujący wszystkie czynności związane z okresowymi przeglądami instalacji wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia i wymianę niezbędnych jego elementów w celu zachowania pełnego okresu gwarancyjnego.

Ponieważ postawiony wymóg znacznie podnosi wartość oferty zwracamy się z prośbą o jego zmianę i doprecyzowanie, że Wykonawca nie będzie ponosił kosztów zakupu części zamiennych oraz szybkozużywających, materiałów eksploatacyjnych i zużywających się podczas normalnej eksploatacji, których konieczność wymiany zostanie wskazana podczas normalnej eksploatacji, których konieczność wymiany zostanie wskazana podczas przeprowadzanych wymaganych zgodnie z DTR urządzenia przeglądów konserwacyjnych i pogwarancyjnych.

Odpowiedź na pytanie 2:

Wykonawca nie będzie ponosił kosztów zakupu części zamiennych oraz szybko zużywających się, materiałów eksploatacyjnych i zużywających się podczas normalnej eksploatacji, których konieczność wymiany zostanie wskazana podczas przeprowadzanych wymaganych wg DTR urządzenia przeglądów konserwacyjnych i gwarancyjnych.

 Pytanie 3:

Zamawiający wymaga aby I etap zamówienia tj. wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę został wykonany w ciągu 4 miesięcy od daty podpisania umowy. Uważamy, że wyznaczony termin realizacji jest zbyt krótki, zwłaszcza w okresie obowiązującego stanu epidemii i wprowadzanych ograniczeń. W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu wykonania I etapu zamówienia do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania I etapu w terminie do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

 Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie typowej stacji zlewczej ścieków wyposażonej w ciąg spustowo-pomiarowy, panel identyfikacji klienta, sito z praską skratek o prześwicie < 3mm zamontowaną w zintegrowanym kontenerze?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający wymaga zaprojektowania i dostarczenia stacji zlewczej ścieków dowożonej wyposażonej co najmniej w:

 • ciąg pomiarowo spustowy ze stali 304 Dn 125 mm;
 • pomiar przepływu, pH, przewodności;
 • panel identyfikacji klienta z predefiniowaną ilością dostawców min. 30 szt.;
 • krata z praską do skratek o prześwicie nie większym niż 3 mm ze stali 304 w zintegrowanym kontenerze;
 • obudowa stacji z materiałów odpornych na korozję.

 Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie czy w zakresie oferty należy ująć wymianę szaf sterowniczych w 20 istniejących przepompowniach sieciowych oraz włączenie do systemu monitoringu i wizualizacji. Prosimy o potwierdzenie czy w zakresie oferty należy ująć włączenie istniejącej stacji uzdatniania wody do systemu monitoringu i wizualizacji.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zgodnie z PFU pkt 1.3.1 w zakresie zamówienia należy ująć budowę zintegrowanego systemu automatyki dla zarzadzania oczyszczalnią ścieków, stacją uzdatniania wody i pompowniami na sieci kanalizacyjnej.

Należy ująć włączenie sygnałów z SUW Stawiski do nowego systemu SCADA i włączenie (z wymianą szafek) sygnałów z 7 szt. pompowni sieciowych z terenu miasta oraz zapewnienie możliwości włączenia przyszłych pompowni sieciowych.

Pytanie 6:

Czy w nawiązaniu do zapisów pkt. 1.3.1 PFU Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie innego  niż wskazany w Koncepcji nowego multireaktora  wyposażonego w 2 linie technologiczne, pracującego na wieku osadu 25 dni, z symultaniczną nitryfikacją-denitryfikacją, wyposażonego w system cyrkulacji podnośnikami powietrznymi i 2 osadniki wtórne?

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie równoważnego multireaktora pod warunkiem:
- multireaktor zostanie zaprojektowany zgodnie z normą ATV A131_M210
- zostanie zaprojektowany reaktor o stałym zwierciadle ścieków
- wiek osadu nie mniej niż WO = 25 dni
- reaktor wyposażony w 2 równoległe ciągi technologiczne z możliwością awaryjnej pracy na 1 ciągu .
- reaktor pracujący w układzie symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji

- reaktor wyposażony w komorę defosfatacji

- dopuszcza się zastosowanie podnośników powietrznych.

 ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w następujący sposób:

1) W rozdziale 4 SIWZ ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Minimalny okres gwarancji na realizowane zamówienie: 36 miesięcy. Okres gwarancji będzie równy okresowi rękojmi za wady.”

2) Rozdział 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminach:

 • I etap - w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy,
 • II etap - do dnia 31 lipca 2022 r.

3) w Rozdziale 13 SIWZ ust. 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: nazwa, adres, numer telefonu i faksu Wykonawcy; Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski - OFERTA Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach” Znak postępowania: VB.271.8.2020. Nie otwierać przed dniem 22 stycznia 2021 r. godz. 10:15.”

4) Rozdział 14 ust. 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 14. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT  

 1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach adres: Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski – Punkt Obsługi Klienta.

Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane powyżej, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2021 o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach adres: Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, pokój nr 2.”

 5) Rozdział 18 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (w %)

1

Cena (C)

60

2

Okres gwarancji i rękojmi za wady (G)

40

Ocena oferty nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów łącznie za dwa kryteria.

Ocena oferty:

K = KC + G

     Gdzie:

K  -   ilość punktów przyznanych Wykonawcy

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”

G -    ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wady”

Ocena wg kryterium „Cena”:

60 (maksymalna liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC –    ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

CN –     najniższa zaoferowana łączna cena brutto, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

COB –   łączna cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Ocena wg kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wady”:

 • okres gwarancji i rękojmi za wady – 36 miesięcy – 0,00 pkt
 • okres gwarancji i rękojmi za wady – 42 miesiące – 10,00 pkt
 • okres gwarancji i rękojmi za wady – 48 miesięcy – 20,00 pkt
 • okres gwarancji i rękojmi za wady – 54 miesiące – 30,00 pkt
 • okres gwarancji i rękojmi za wady – 60 miesięcy – 40,00 pkt

UWAGA! minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji: 60 miesięcy. Wykonawca może zaoferować tylko okresy gwarancji i rękojmi za wady: 36 miesięcy, 42 miesiące, 48 miesięcy, 54 miesiące, 60 miesięcy.

 6) Zmianie ulega wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszych wyjaśnień (zmianie uległa treść §2).

 7) Zmianie ulega Załącznik nr 11 do SIWZ, tj. Wykaz urządzeń kluczowych, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszych wyjaśnień (zmianie uległ numer załącznika na pierwszej stronie).

 BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 sty 2021 15:15
Data opublikowania: piątek, 15 sty 2021 15:29
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 887 razy