BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SIWZ

(dot. Dostawy nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim)
  1.  Stawiski, dnia 08 stycznia 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

VB.271.7.2020

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim, Znak postępowania: VB.271.7.2020

         Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) w Rozdziale 13 SIWZ ust. 19 otrzymuje brzmienie:
„19. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: nazwa, adres, numer telefonu i faksu Wykonawcy. Kopertę należy zaadresować: Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski - OFERTA Dostawa nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkimZnak postępowania: VB.271.7.2020.
Nie otwierać przed dniem 15 stycznia 2021 r. godz. 10:15.”

2) Rozdział 14 ust. 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 14. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT  

  1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia 2021 do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach adres: Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski – Punkt Obsługi Klienta.
    Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert mają data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane powyżej, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach adres: Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, pokój nr 2.”

 

 

Z up. BURMISTRZA STAWISK

Iwona Niedźwiedzka
Zastępca Burmistrza Stawisk

Data powstania: piątek, 8 sty 2021 15:35
Data opublikowania: piątek, 8 sty 2021 15:38
Opublikował(a): Moderator
Zaakceptował(a): Moderator
Artykuł był czytany: 776 razy