BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

(dot. udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach”)

 

Stawiski, dnia 30 grudnia 2020 roku

VB.271.5.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach”

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7, art. 92 ust. 2 oraz art. 93 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach”.

Uzasadnienie faktyczne:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu cena złożonej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 11 695 360,27 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z poniższym uzasadnieniem prawnym.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż w postepowaniu nieustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: środa, 30 gru 2020 14:51
Data opublikowania: środa, 30 gru 2020 14:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 848 razy