BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach

 

Stawiski, dnia 30 grudnia 2020 r.

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

VB.271.5.2020

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach”.

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
    11 695 360,27 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 27/100).

2) Złożone zostały następujące oferty w terminie składania ofert:
    Oferta nr 1:
    Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A., ul. Piaskowa 7, 16-400 Suwałki Oferowane warunki:

  1. wartość zamówienia brutto:
    • Etap I – 553 500,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100),
    • Etap II – 16 501 736,56 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 56/100);
  2. termin wykonania zamówienia: do dnia 31.07.2022 r.;
  3. okres gwarancji i rękojmi za wady: 84 miesięcy.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: środa, 30 gru 2020 13:27
Data opublikowania: środa, 30 gru 2020 13:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 860 razy