BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

(dot. przetargu na: Rozbudowę i przebudowę wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach)

 Stawiski, dnia 21 grudnia 2020 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI
VB.271.5.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach”, Znak postępowania: VB.271.5.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach”.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemy deodoryzacji powietrza niż wskazany w SIWZ (NOX firmy Biogest), systemy fotokatalityczne wskazane są w szczególności dla powietrza w procesach przemysłowych  o znaczących stężeniach związków chemicznych. W rozpatrywanym przypadku, oczyszczalnia pracować będzie w oparciu o procesy tlenowe, z minimalnym wydzielaniem H2S czy CH4. Z naszego doświadczenia wynika, że w takim przypadku wystarczające są systemy biofiltów lub filtrów węglowych, zapewniające wieloletnia bezobsługowa pracę. Nie wymagają również częstego i kosztownego serwisowania i wymiany kosztownych lamp do fotokatalizy, czym wydatnie wpływają na zmniejszenie kosztów serwisu?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający zgadza się na zastosowanie dowolnego systemu usuwania substancji złowonnych o redukcji nie mniejszej niż  98% ( dla H2S)  przy podaży do 200 ppm.

Pytanie 2:

Wnosimy o zmianę terminu wykonania Etapu I zamówienia tj. wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę na wykonanie projektu budowlanego - 4 miesiące od daty podpisania umowy, na:

 • uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie: 90 dni od dnia uzgodnienia przez Zamawiającego Projektu Budowlanego,
 • wykonanie projektów wykonawczych w terminie: 90 dni od dnia uzgodnienia przez Zamawiającego Projektu Budowlanego, sam (wynikający z zapisów prawa) proces uzyskania pozwolenia na budowę to: 65 dni a czas uprawomocnienia decyzji - nie krócej niż 14 dni .

Podtrzymanie pierwotnego terminu 4 miesięcy skutkować będzie niedotrzymaniem terminu przez oferenta, który na etapie oferty skalkuluje i doliczy do ceny ofertowej odpowiednie kary umowne.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania I Etapu Zamówienia.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający w nawiązaniu do zapisów pkt.1.3.1 PFU dopuszcza zaprojektowanie innego niż wskazany w Koncepcji nowego multireaktora wyposażonego w 2 linie technologiczne, pracującego na wieku osadu 25 dni, z symultaniczną nitryfikacją-denitryfikacją, wyposażonego w system cyrkulacji podnośnikami powietrznymi i 2 osadniki wtórne?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie równoważnego multireaktora pod warunkiem:

 • multireaktor zostanie zaprojektowany zgodnie z normą ATV A131_M210,
 • zostanie zaprojektowany reaktor o stałym zwierciadle ścieków,
 • wiek osadu nie mniej niż WO = 25 dni,
 • reaktor wyposażony w 2 równoległe ciągi technologiczne z możliwością awaryjnej pracy na 1 ciągu,
 • reaktor pracujący w układzie symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji,
 • dopuszcza się zastosowanie podnośników powietrznych.

Pytanie 4:

Czy w nawiązaniu do zapisów pkt.2.8.1.8 PFU oraz ze względu na procesy tlenowe prowadzone w bioreaktorze i brak emisji odorów Zamawiający dopuszcza wykonanie bioreaktora z otwartymi zbiornikami (zadaszenie tylko w części mechanicznego oczyszczania)?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający wymaga hermetyzacji co najmniej części mechanicznego podczyszczania ścieków.

Pytanie 5:

Wnoszę o modyfikację warunku udziału określonego w rozdz. 6 pkt 2 SIWZ poprzez obniżenie kwoty wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowej do co najmniej 2.000.000,00 zł nieznaczne zmniejszenie wymogów spowoduję możliwość startowania większej ilości potencjalnych Wykonawców, a nie będzie miało znaczącego wpływy na wykonanie zadanie.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie 6:

W związku z krótkim terminem na przygotowanie ofert, konieczność wyjaśnienia pewnych niejasności w dokumentacji technicznej oraz skutkami epidemii koronawirusa COVID-19, tj. głównie pracą zdalną a także brakami kadrowymi spowodowanymi zwolnieniami lekarskimi przez co zarówno wykonawca jak i jego podwykonawcy robót budowlanych czy dostawcy materiałów/urządzeń mają problem w przygotowaniu ofert, wnoszę o zmianę terminu składania ofert na dzień 15 stycznia 2021 r. Ponadto zaznaczamy, iż tak ważna inwestycja dla Zamawiającego nie powinna rozstrzygać się w warunkach, kiedy nie do końca zostały wyjaśnione wątpliwości dotyczące tego przetargu. Mamy na uwadze solidność i jakość naszej oferty, a tym samym w konsekwencji całej Inwestycji. Brak niektórych informacji niejednokrotnie może spowodować błędne oszacowanie wartości Inwestycji, co w przypadku zaniżenia wartości w dalszej konsekwencji może skutkować problemami przy jej realizacji. Przesunięcie terminu ułatwi rzetelne przegotowanie oferty.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Pytanie 7:

Odnośnie lagun osadowych. W załączonych materiałach nie ma podanych wymiarów i głębokości lagun (trzeba uszczelnić geomembraną i nasadzić trzciny). Jakie roboty należy jeszcze wykonać w ramach modernizacji z wyjątkiem opisu w pkt. 2.8.2.10 PHU.

Odpowiedź na pytanie 7:

Orientacyjna powierzchnia lagun F = 1500 m2, głębokość H= 3 m dane orientacyjne, do zweryfikowani na etapie wykonania przedsięwzięcia przez Wykonawcę. Należy uszczelnić istniejące laguny, zdrenować z odprowadzeniem odcieków do układu oczyszczania, wykonać odprowadzenie osadu uwodnionego, dokonać nasadzeń trzcinowych, wykonać utwardzone dojścia i dojazdy do lagun.

Pytanie 8:

Czy w wycenie ująć utylizację osadu i materiałów z demontażu lagun i w jakiej ilości?

Odpowiedź na pytanie 8:
Wykonawca winien ująć w kosztach utylizację osadów i materiałów z rozbiórki lagun.

Pytanie 9:

Budowa budynku technicznego pkt 2.8.1.13. Proszę o podanie sposobu ogrzewania budynku technicznego.

Odpowiedź na pytanie 9:

Należy przyjąć instalację opartą o pompę ciepła z wyposażeniem buforu ciepła w grzałki elektryczne.

Pytanie 10:

Przedsiębiorstwo zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poniższych różnic:

Sitopiaskownik różnice między załącznikiem n 11 a Programem Funkcjonalno – Użytkowym:

 • Załącznik nr 11 – średnica walca nie mniej niż 780 mm, w PFU – średnica sita nie mniej niż: 600 mm
 • PFU – Urządzenie winno być wyposażone w układ noży tnących części włókniste na dopływie dostrefy bębnowej sita/załącznik nr 11 brak
 • PFU – stal nierdzewna 1.4307, AISI 304 L/załącznik nr 11 – 1.4301, AISI 304
 • PFU – redukcja rozpuszczalnych części organicznych niemniej niż 85% załącznik nr 11 nie mniej niż 80%
 • PFU – redukcja wagi sprasowanych nie mniej niż 30 % złącznik nr 11 nie mniej niż 20 %
 • PFU – Urządzenie winno być wyposażone w zintegrowany kanał obejściowy/ załącznik nr 11 brak
 • PFU – Piaskownik winien być napowietrzany i wyposażony w tłuszczownik/ załącznik nr 11 brak
 • Piaskownik powinien być wyposażony w drabinkę obsługową oraz pomost obsługowy umożliwiający wykonywanie podstawowych czynności serwisowych/ załącznik nr 11 brak
 • PFU – wytrawiane w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk)/załącznik nr 11 – zabezpieczenie antykorozyjne metodą pasywacji zanurzeniowej.

Stacja zlewcza ścieków dowożonych różnice między załącznikiem nr 11 a Programem Funkcjonalno – Użytkowym:

 • PFU – Sito do skratek/ załącznik nr 11 – Stacja jest wyposażona w sito obrotowe zainstalowane w kontenerze przepływowym, w którym częścią cedzącą jest perforowany walec o średnicy otworów nie mniej niż 6 mm, średnica walca nie więcej niż 780 mm
 • PHU – brak łapacza kamieni/załącznik nr 11 – łapacz kamieni.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający informuje, iż obowiązują poniższe zapisy:

 • średnica sita nie mniej niż 600 mm;
 • urządzenie winno być wyposażone w układ noży tnących części włókniste na dopływie do strefy bębnowej sita;
 • wykonanie materiałowe ze stali nie gorszej niż AISI304L;
 • stopień redukcji części organicznych nie mniej niż 85%;
 • zawartość suchej masy w sprasowanych skratkach nie mniej niż 20%;
 • urządzenie winno być wyposażone w zintegrowany kanał obejściowy;
 • piaskownik winien być napowietrzany i wyposażony w tłuszczownik;
 • piaskownik winien być wyposażony w drabinkę obsługową oraz pomost obsługowy;
 • powinno być zabezpieczenie antykorozyjne metodą pasywacji zanurzeniowej w roztworze
  o odczynie kwaśnym;
 • sito z praską do skratek z walcem o średnicy nie większej niż 780 mm, o separacji nie większej niż 6 mm;
 • jeżeli dobrana instalacja jest mechanicznie odporna na działanie kamieni – dopuszcza się rezygnacje z łapacza kamieni.


BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 21 gru 2020 16:02
Data opublikowania: poniedziałek, 21 gru 2020 16:05
Opublikował(a): Moderator
Zaakceptował(a): Moderator
Artykuł był czytany: 749 razy