BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

(dot. przetargu na: Rozbudowę i przebudowę wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach)

Stawiski, dnia 15 grudnia 2020 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

VB.271.5.2020

WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach”, Znak postępowania: VB.271.5.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach”.

Pytanie 1:

Przedsiębiorstwo zwraca się z prośbą o zmianę kryterium związanego z okresem gwarancji.

Aby otrzymać maksymalną ilość punktów należy udzielić 7 lat gwarancji i rękojmi. Jednocześnie zapis z SIWZ rozdział 4 pkt. 8 mówiący o prowadzeniu serwisu przez cały okres gwarancji spowoduje wzrost wartości przedmiotowej inwestycji o około 40%.

Problem może być również z zabezpieczeniem należytego wykonania ze względu na długi okres gwarancji, ponieważ firmy ubezpieczeniowe nie chcą udzielać tak długich zabezpieczeń.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż w ramach gwarancji wymaga prowadzenia serwisu zawierającego wszystkie czynności związane z okresowymi przeglądami instalacji wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia i wymianą niezbędnych jego elementów w celu zachowania pełnego okresu gwarancyjnego.  Serwis nie obejmuje kosztów bieżących.

Z wiedzy Zamawiającego wynika, iż firmy ubezpieczeniowe nie mają problemu z udzieleniem gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres 7-letni.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści zaprojektowanie rozwiązania równoważnego, przy zachowaniu całej jego funkcjonalności, polegającego na zastosowaniu 2 niezależnych ciągów technologicznych opartych o okrągłe wielofunkcyjne reaktory biologiczne pracujące w układzie przepływowym?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z PFU i załączoną koncepcją.

Pytanie 3:

W związku z warunkiem udziału w ww. postępowaniu określonym w rozdz. 6 ust. 3 pkt 1), zwracam się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie od pojęciem „kompletnego systemu oczyszczalni ścieków”.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający pod pojęciem „kompletny system  oczyszczania ścieków" rozumie oczyszczalnię ścieków w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy, w której były wszystkie podstawowe elementy systemu oczyszczania ścieków tj.: mechaniczne podczyszczanie, biologiczne oczyszczanie, stabilizacja osadów, odwadnianie osadów.

Zamawiający nie uzna warunku wskazanego w rozdziale 6 ust. 3 pkt 1) za spełniony, gdy Oferent wykaże doświadczenie w budowie/przebudowie/rozbudowie jednej lub kilku części składowych oczyszczalni nie stanowiących funkcjonalnej całości obiektu.

Pytanie 4:

Czy woda technologiczna będzie przeznaczona tylko dla instalacji zagęszczania osadów? Czy Zamawiający gwarantuje, że jakość ścieków oczyszczonych będzie wystarczająca do zastosowania jako medium płuczce?

Naszym zdaniem instalacja wody technologicznej powinna być zaprojektowana na potrzeby wszystkich instalacji, tj.: zagęszczania z wyłączeniem wody do przygotowania roztworu polielektrolitu instalacji mechanicznego oczyszczania, instalacji przyjmowania ścieków dowożonych, instalacji odwadniania osadów z wyłączeniem wody do przygotowania piloelektrolitu.

Jakość wody technologicznej musi zapewniać sprawne działanie poszczególnych instalacji technologicznych oraz innym potrzebom komunalnym,

Nie jest wykluczone, że nadmiar wody technologicznej będzie retencjonowany i wykorzystywany do celów komunalnych w czasie suszy.

Naszym zdaniem instalacja wody technologicznej powinna być zaprojektowana i wykonana na wydajność nie mniejszą jak 10m3/godz., średnica zanieczyszczeń nie powinna przekraczać 18 µ.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie instalacji wody technologicznej (ścieków oczyszczonych) o wydajności ok. Qmin = 40 m3/h i stopniu separacji zanieczyszczeń ≤ 200 µm.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę procesu technologicznego na technologie ISAM-SBR?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Wnosimy o zmianę terminu składania ofert do 15.01.2021 r.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 30 grudnia 2020 roku.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w następujący sposób:

1) w Rozdziale 13 SIWZ ust. 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: nazwa, adres, numer telefonu i faksu Wykonawcy; Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski - OFERTA Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach” Znak postępowania: VB.271.5.2020. Nie otwierać przed dniem 30 grudnia 2020 r. godz. 10:15.”

2) Rozdział 14 ust. 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 14. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT  

  1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach adres: Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski – Punkt Obsługi Klienta.
    Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane powyżej, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2020 o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach adres: Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, pokój nr 2.”

3) Zamawiający informuje, iż zmianie ulega Załącznik Nr 10 do SIWZ, tj. Program Funkcjonalno-Użytkowy, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszych wyjaśnień. Załączniki do PFU pozostają bez zmian.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 gru 2020 20:06
Data opublikowania: wtorek, 15 gru 2020 20:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 772 razy