BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

(dot. przetargu na: Dostawę nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim

 Stawiski, dnia 14 grudnia 2020 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

VB.271.6.2020

WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim, Znak postępowania: VB.271.6.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa nowego9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim”.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści pojazd:

  • W kolorze białym akrylowym (Biel Alpejska),
  • Bez ogrzewanej szyby przedniej,
  • Z przyciemnionymi szybami bocznymi i tylnymi BEZ zamontowanych rolet (osłon przeciwsłonecznych),
  • Z ekranem dotykowym 7 CALI z nawigacją,
  • Z radioodtwarzaczem MP3 z USB, BEZ CD.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż:

1) nie dopuszcza dostawy pojazdu w kolorze białym akrylowym. Kolor zostanie uzgodniony z Zamawiającym;
2) nie dopuszcza dostawy pojazdu bez ogrzewanej szyby przedniej;
3) nie dopuszcza dostawy pojazdu z przyciemnionymi szybami bocznymi i tylnymi bez zamontowanych rolet (osłon przeciwsłonecznych);
4) dopuszcza dostawę pojazdu z ekranem dotykowym 7 cali z nawigacją;
5) dopuszcza dostawę pojazdu z radioodtwarzaczem MP3 z USB bez CD.

Zamawiający informuje, iż z uwagi na powyższą odpowiedź Załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Specyfikacja techniczna pojazdu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w następujący sposób:

1) w Rozdziale 13 SIWZ ust. 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: nazwa, adres, numer telefonu i faksu Wykonawcy. Kopertę należy zaadresować:
Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski - OFERTA Dostawa nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkimZnak postępowania:VB.271.6.2020.
Nie otwierać przed dniem 22 grudnia 2020 r. godz. 10:15.”

2) Rozdział 14 ust. 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 14. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

  1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 22 grudnia 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach adres: Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski – Punkt Obsługi Klienta.
    Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert mają data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane powyżej, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach adres: Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, pokój nr 2.”

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 gru 2020 16:50
Data opublikowania: wtorek, 15 gru 2020 17:02
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 804 razy