BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

(dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stawiski)

Stawiski, dnia 07 grudnia 2020 roku

 

SGiT.271.2.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stawiski”

            Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stawiski”.

  1. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:

Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk

adres: ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.

  • Kryterium „Łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia” – 60 %,
  • Kryterium „Termin płatności faktury” – 20 %,
  • Kryterium „Aspekt środowiskowy” – 20 %.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  1. W prowadzonym postępowaniu oferty złożył jeden wykonawca:

 

Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk

adres: ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

Punktacja w każdym kryterium:

  • Cena: 60,00 pkt
  • Termin płatności faktury: 20,00 pkt
  • Aspekt środowiskowy: 20,00 pkt

Łączna punktacja: 100,00 pkt

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 7 gru 2020 12:10
Data opublikowania: poniedziałek, 7 gru 2020 12:16
Opublikował(a): Moderator
Zaakceptował(a): Moderator
Artykuł był czytany: 853 razy