BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski)

Stawiski, dnia 27 listopada 2020 roku

 SGiT.271.2.2020

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski

 

            Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”:

  • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

800.992,90 zł (słownie: osiemset tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa zł 90/100).

  • Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 27 listopada 2020 r.
    do godz. 10:00 złożył jeden wykonawca:

 

Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk

  1. Przykoszarowa 22A
    18-400 Łomża

oferując następujące warunki:

  1. wykonanie zamówienia za niżej podane ceny:

        I.            I

                              II.             

                      III.             

                   IV.             

                           V.             

Lp

Frakcja odpadów

Cena brutto za odbiór 1Mg[zł]

Cena brutto za zagospodarowanie 1Mg [zł]

Łączna cena brutto odbioru i zagospodarowania 1Mg [zł]

1.         

odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 200301

 

432,00 zł

 

426,00 zł

 

858,60 zł

2.         

papier i tektura

 

874,80 zł

 

21,60 zł

 

896,40 zł

3.         

metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

 

874,80 zł

 

21,60 zł

 

896,40 zł

4.         

szkło

 

878,40 zł

 

21,60 zł

 

896,40 zł

5.         

bioodpady

 

874,80 zł

 

194,40 zł

 

1 096,20 zł

6.         

odpady niebezpieczne

 

1 080,00 zł

 

10 800,00 zł

 

11 880,00 zł

7.         

przeterminowane leki

 

1 080,00 zł

 

5 400,00 zł

 

6 480,00 zł

8.         

chemikalia

 

1 080,00 zł

 

10 800,00 zł

 

11 880,00 zł

9.         

zużyte baterie i akumulatory

 

1 080,00 zł

 

5400,00 zł

 

6 480,00 zł

10.      

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

270,00 zł

 

3 240,00 zł

3 510,00 zł

11.      

meble i inne odpady wielkogabarytowe

 

108,00 zł

 

426,60 zł

 

534,60 zł

12.      

zużyte opony

 

432,00 zł

 

648,00 zł

 

1 080,00 zł

13.      

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu w substancji we krwi

 

1 080,00 zł

 

 

 

5 400,00 zł

 

 

 

 

 

6 480,00 zł

 

 

14.      

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

 

86,40 zł

 

324,00  zł

 

410,40 zł

15.      

odpady tekstyliów i odzieży

270,00 zł

324,00 zł

594,00 zł

 

Łączna cena brutto odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych: 971.479,83 zł (dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć zł 83/100);

  1. termin wykonywania w/w zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
  2. warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 27 lis 2020 14:31
Data opublikowania: piątek, 27 lis 2020 14:36
Opublikował(a): Moderator
Zaakceptował(a): Moderator
Artykuł był czytany: 737 razy