BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1

(dot. zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski)

Stawiski, dnia 24 listopada 2020 r.

SGiT.271.2.2020

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski, Znak postępowania: SGiT.271.2.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski:

Pytanie 1:

„Załącznik numer 8 (projekt umowy) prosimy o ustosunkowanie się do kwestii braku dostępności na dzień dzisiejszy cennika przyjęć z ZPiUO w Czartorii na 2021 rok. Nasza usługa składa się z odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. O ile odbiór i transport jesteśmy w stanie obliczyć precyzyjniej i przewidzieć koszty na cały 2021 r. to koszty zagospodarowania są obecnie niewiadome.

Mimo naszych pism do dnia dzisiejszego nie znamy cennika na rok 2021. Z informacji  podanej na Sesji Rady Miejskiej Łomża, wynika, że jest planowana podwyżka cennika na 2021, ale nie została ona jeszcze zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Łomża. Domniemamy, że podwyżka będzie, ale nie znamy jej wysokości i będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 roku.

Proponujemy zawarcie w umowie obligatoryjnej rewaloryzacji cen za usługi w zakresie zagospodarowania każdej frakcji odbieranych przez wykonawcę odpadów, ponieważ na cennik składowiska nie mamy żadnego wpływu. Ceny za zagospodarowanie w innych najbliższych instalacjach są już podane lub będą znane w najbliższym czasie. Zmiana instalacji na inną wiąże się z wzrostem kosztów transportu, co przekłada się na ogólną cenę. Optymalną instalacją jest ZGO Sp. z o.o. ZPiUO w Czartorii, Jednocześnie informuję, że zgodnie z prawem nie możemy świadczyć usług poniżej kosztów.”

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w trakcie trwania umowy w przypadku wzrostu kosztu zagospodarowania odpadów komunalnych w RIPOK. Zaktualizowany wzór umowy (zmiany dotyczą tylko §14), tj. Załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do Wyjaśnień oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 2:

„Część IV, pkt 18 – Zamawiają wymaga, aby obsługiwany przez wykonawcę PSZOK o ile to wymaga, powinien posiadać wszystkie wymagane prawem decyzje (pozwolenia). Obecnie pandemia Covid-19 wstrzymała wydawanie decyzji środowiskowych jak i ich aktualizacje. Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający przewiduje funkcjonowanie PSZOK bez możliwości uzyskania nowych lub aktualizujących decyzji.”

Odpowiedź na pytanie 2:

Wykonawca zobowiązany jest jedynie do obsługi oraz wyposażenie PSZOK.

Pytanie 3:

„Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca ma obowiązek zorganizować, utrzymać oraz zapewnić obsługę PSZOK, zgodnie z terminem zamówienia tj. od 01.01.2021r.

Wykonawca informuje, iż do dnia 01.01.2021r. nie jest w stanie uzyskać wszystkich wymaganych pozwoleń tj.

  1. Operat przeciwpożarowy+ postanowienie KSP
  2. Decyzja na zbieranie
  3. Tytuł prawny do nieruchomości w formie aktu notarialnego
  4. Pozwolenie wodnoprawne (w przypadku odcieków z miejsc magazynowania oraz występowania w nich substancji szkodliwych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne).

Jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 45 ust.1 pkt 11, Gmina czyli Zamawiający jako prowadzący PSZOK jest zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia na zbieranie, do której potrzebny jest Operat przeciwpożarowy +postanowienie KSP.

W związku z bardzo krótkim terminem na uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń proszę o przeanalizowanie możliwości aby to Zamawiający był prowadzącym PSZOK, natomiast Wykonawca wyposaża PSZOK w niezbędne pojemniki oraz odbiera i zagospodarowuje odpady.”

Odpowiedź na pytanie 3:

Wykonawca zobowiązany jest jedynie do obsługi oraz wyposażenie PSZOK.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w następujący sposób:

  1. Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszej zmiany treści SIWZ.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 24 lis 2020 14:24
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2020 14:51
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 742 razy