BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dot. zadania pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 612536-N-2020
Data: 19/11/2020
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stawiski, Krajowy numer identyfikacyjny 52883000000000, ul. Plac Wolności  13/15, 18-520  Stawiski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 278 55 11, e-mail sekretariat@stawiski.pl, faks 86 278 55 33.
Adres strony internetowej (url): www.bip.stawiski.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
 
W ogłoszeniu jest: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku, gdy podczas jej trwania zostanie osiągnięta wartość nominalna, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, w wyniku konieczności odebrania i zagospodarowania większej ilości odpadów niż określona w tabeli nr 1, kolumnie VI załącznika nr 3 do SIWZ . W takim przypadku strony mogą zwiększyć wartość nominalną zobowiązania Zamawiającego brutto wynikającego z niniejszej umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, w drodze wzajemnie podpisanego aneksu do umowy, jednakże nie więcej niż o 20 % wartości nominalnej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ . Nie spowoduje to jednak podwyższenia cen jednostkowych za odbiór i zagospodarowanie odpadów wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz w § 9 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 15r ust. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842).
 
W ogłoszeniu powinno być: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku, gdy podczas jej trwania zostanie osiągnięta wartość nominalna, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, w wyniku konieczności odebrania i zagospodarowania większej ilości odpadów niż określona w tabeli nr 1, kolumnie VI załącznika nr 3 do SIWZ . W takim przypadku strony mogą zwiększyć wartość nominalną zobowiązania Zamawiającego brutto wynikającego z niniejszej umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, w drodze wzajemnie podpisanego aneksu do umowy, jednakże nie więcej niż o 20 % wartości nominalnej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ . Nie spowoduje to jednak podwyższenia cen jednostkowych za odbiór i zagospodarowanie odpadów wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz w § 9 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 15r ust. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842). Wykonawcy przysługuje prawo żądania waloryzacji wynagrodzenia, w przypadku wzrostu kosztu zagospodarowania odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), jedynie o wskaźnik spowodowany zmianą tej opłaty. Podwyższenie ceny w ramach waloryzacji, może nastąpić na wniosek Wykonawcy po przedstawieniu dokumentów i kalkulacji uzasadniającej wzrost opłat związanych ze składowaniem odpadów wynikających ze wzrostem cen na RIPOK za przyjęcie odpadów (dotychczasowa i aktualna cena opłaty na składowisku, procent wzrostu, uchwała zarządu – poprzednia i aktualna). Waloryzacja cen może nastąpić nie wcześniej niż od miesiąca następującego po miesiącu właściwego udokumentowania przez Wykonawcę zmian w/w opłacie.
 
BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska
 
Data powstania: wtorek, 24 lis 2020 14:33
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2020 14:43
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 760 razy