BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

(dot. zamówienia publicznego pn. "Adaptacja parteru budynku po Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach na potrzeby Centrum Usług Społecznych")

Stawiski, dnia 12 listopada 2020 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

VB.271.4.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
"Adaptacja parteru budynku po Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach
na potrzeby Centrum Usług Społecznych"

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. "Adaptacja parteru budynku po Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach na potrzeby Centrum Usług Społecznych".

 1. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:

Zakład Instalacyjno- Remontowy Mieczysław Składanek
adres: ul. Zdrojowa 72A, 18-400 Łomża

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. łączna cena brutto - 60 %, długość okresu gwarancji - 40 %.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. W prowadzonym postępowaniu oferty złożyło 5 wykonawców:

Złożonym ofertom przyznano następującą punktację:

Oferta nr 1: Zakład Instalacyjno – Remontowy Mieczysław Składanek
adres: ul. Zdrojowa 72A, 18-400 Łomża
Punktacja w każdym kryterium:

 • Łączna cena brutto (C): 60,00pkt
 • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 100 pkt

Oferta nr 2: Zakład Remontowo – Budowlany Aleksander Stanisław Świderski
adres: Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 21A, 18-400 Łomża
Punktacja w każdym kryterium:

 • Łączna cena brutto (C):47,96pkt
 • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 87,96 pkt

Oferta nr 3: Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach
adres: ul. Konstytucji 3 Maja 2A/55, 18-400 Łomża
Oferta odrzucona.

Oferta nr 4: Grundung Sp. z o.o.
adres: ul. Zwycięstwa 8/210, 15-703 Białystok
Punktacja w każdym kryterium:

 • Łączna cena brutto (C): 50,68 pkt
 • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja:  90,68 pkt

Oferta nr 5: Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski
adres: Al. Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża
Punktacja w każdym kryterium:

 • Łączna cena brutto (C): 43,65 pkt
 • Długość okresu gwarancji (G):40,00 pkt

Łączna punktacja:  83,65 pkt

Oferta nr 6: Zakład Remontowo – Budowlany Szczepan Kijewski
adres: Stare Kupiski, ul. Ogrodowa 25, 18-400 Łomża
Punktacja w każdym kryterium:

 • Łączna cena brutto (C): 51,92 pkt
 • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja:   91,92 pkt

 1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: czwartek, 12 lis 2020 15:48
Data opublikowania: czwartek, 12 lis 2020 15:57
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 762 razy