BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dostawa ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Stawiski

 

Stawiski, dnia 06 listopada 2020 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Stawiski”

            Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Stawiski”.

  1. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejszazłożona została przez:

BAZA MASZYNOWA „DANEX”

D.Krajewski, J. Siwik, Spółka Jawna

adres: Rogienice Wielkie ul. Olszanka 27, 18-516 Mały Płock

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. łączna cena brutto - 60 %, długość okresu gwarancji - 40 %.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  1. W prowadzonym postępowaniu oferty złożyło 3 wykonawców:

Złożonym ofertom przyznano następującą punktację:

Oferta nr 1: BAZA MASZYNOWA „DANEX” D. Krajewski, J. Siwik, Spółka Jawna

adres: Rogienice Wielkie, ul. Olszanka 27, 18-516 Mały Płock

Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 60,00 pkt
  • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 100 pkt

 

Oferta nr 2: PRIMATOR Henryk Kraszewski, Barbara Kraszewska

adres: ul. Zambrowska 1A, 18-220 Czyżew

Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 53,54pkt
  • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 93,54 pkt

 

Oferta nr 3: Adler Agro Sp. z o.o.

adres: ul. Szosa Baranowicka 62A, 15-521 Białystok - Zaścianki

Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 56,33pkt
  • Długość okresu gwarancji (G): 40,00pkt

Łączna punktacja: 96,33 pkt

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

 Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 6 lis 2020 13:50
Data opublikowania: piątek, 6 lis 2020 13:55
Opublikował(a): Moderator
Zaakceptował(a): Moderator
Artykuł był czytany: 828 razy