BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Adaptację parteru budynku po Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach na potrzeby Centrum Usług Społecznych”)

 

Stawiski, dnia 21 października 2020 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

VB.271.4.2020

WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Adaptację parteru budynku po Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach na potrzeby Centrum Usług Społecznych”, Znak postępowania: VB.271.4.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja parteru budynku po Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach na potrzeby Centrum Usług Społecznych”.

Pytanie 1:
Czy w związku z publikacją przetargu dot. "„Adaptacja parteru budynku po Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach na potrzeby Centrum Usług Społecznych”" - zgodnie z wejściem w życie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Zamawiający przewiduje wykonanie dostosowań dla osób niewidomych i niedowidzących?

Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający informuje, iż szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. dokumentacja techniczna, opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Zadanie dotyczy remontu pomieszczeń i na tym etapie obejmuje likwidację barier architektonicznych. 

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza płatności częściowe (co miesięczne) za wykonane prace na podstawie protokołów odbioru robót w toku?

Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający dopuszcza częściowe odbiory robót wraz z rozliczaniem fakturami częściowymi. Zaktualizowany wzór umowy, tj. załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu poprzez potrącenie 5 % z każdej wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru robót w toku?

Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w następujący sposób:

  • wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej zmiany treści SIWZ.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 21 paź 2020 13:49
Data opublikowania: środa, 21 paź 2020 14:04
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 777 razy