BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Stawiskach

Stawiski, dnia 30 września 2020 r.

VB.271.3.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Stawiskach”

 

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Stawiskach”.

  1. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:

Zakład Remontowo – Budowlany

Szczepan Kijewski
adres: Stare Kupiski, ul. Ogrodowa 25, 18-400 Łomża

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. łączna cena brutto - 60 %, długość okresu gwarancji - 40 %.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  1. W prowadzonym postępowaniu oferty złożyło 3 wykonawców:

Złożonym ofertom przyznano następującą punktację:

Oferta nr 1: Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach

adres: ul. Konstytucji 3-go Maja 2A/55, 18-400 Łomża

Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 59,75 pkt
  • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 99,75 pkt

 

Oferta nr 2: Zakład Remontowo - Budowlany Szczepan Kijewski

adres: Stare Kupiski, ul. Ogrodowa 25, 18-400 Łomża

Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 60,00 pkt
  • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 100,00 pkt

 

Oferta nr 3: IN-KOL Sp. z o.o.

adres: ul. Kolejowa 2, 18-500 Kolno

Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 44,32 pkt
  • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 84,32 pkt

 

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Z up. BURMISTRZA STAWISK

Iwona Niedźwiedzka
Zastępca Burmistrza Stawisk

Data powstania: środa, 30 wrz 2020 14:22
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2020 14:25
Opublikował(a): Moderator
Zaakceptował(a): Moderator
Artykuł był czytany: 856 razy