BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Stawiski, dnia 21 maj 2020 r.

RF.271.1.2020

dot.: zamówienia publicznego na: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00 zł”

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00 zł"

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
344 675,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

2) Złożone zostały następujące oferty w terminie składania ofert:

Oferta nr 1:
HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W STAWISKACH,
ul. WIEJSKA 4, 18 – 520 STAWISKI
Oferowane warunki:
1) wartość zamówienia brutto: 368 547,26 zł;
2) czas oczekiwania na wpływ środków: jeden dzień roboczy od dnia przekazania dyspozycji.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: czwartek, 21 maj 2020 16:21
Data opublikowania: czwartek, 21 maj 2020 22:25
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1011 razy