BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1

Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Stawiski, dnia 13 maja 2020 roku

RF.271.1.2020

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00 zł”, Znak postępowania: RF.271.1.2020

Ogłoszenie nr 540082192-N-2020 z dnia 13-05-2020 r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w następujący sposób:

1) Część III ust. 2 pkt 9 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„9) sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.”

2) Część XI SIWZ otrzymuje brzmienie:

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

  1. Na koszt całkowity kredytu składa się suma oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 1 M oraz marży Wykonawcy. Marża Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez cały okres kredytowania.
  2. Cena powinna być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku cyfrowo i słownie.
  3. Zamawiający nie dopuszcza obliczeń w walutach obcych.
  4. Dla potrzeb obliczenia ceny oferty (naliczania odsetek) oraz umowy należy stosować kalendarz rzeczywisty.
  5. Do obliczenia kosztu kredytu przyjmowana będzie zmienna stopa oprocentowania wg formuły WIBOR 1 M z dnia 30.04.2020 r. 0,64 %.
  6. Do obliczenia kosztu kredytu przyjmuje się, że wypłata nastąpi w dwóch transzach: 1.700.000,00 zł do dnia 5 lipca 2020 r. i 600.000,00 zł do dnia 5 października 2020 r.
  7. Zamawiający nie przewiduje zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy, gdyż zmiany te nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.”

3) Załącznik Nr 3 Formularz ofertowy do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej zmiany treści SIWZ.

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 13 maj 2020 15:40
Data opublikowania: środa, 13 maj 2020 15:46
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 880 razy