BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1

Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Stawiski, dnia 12 maja 2020 roku

RF.271.1.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00 zł”, Znak postępowania: RF.271.1.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie  i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00 zł”:

Pytanie 1:
Proszę o informację do jakiej kwoty gmina zgadza się poddać egzekucji i do jakiego terminu Bank będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności.

Odpowiedź na pytanie 1:
Gmina nie wyraża zgody na poddanie się egzekucji.

Pytanie 2:
Proszę o informację czy jest możliwość wykreślenia lub modyfikacji punktu 3 w rozdz. III, ze przedłużenie terminu spłaty będzie możliwe za zgodą Banku po dokonaniu analizy.
Punkt 3 w rozdz. III  tj. „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy, a w szczególności zmiany okresu kredytowania (wydłużenie okresu spłaty o kolejne lata), zmiany wysokości rat w zależności od wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty długu zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), bez ponoszenia dodatkowych opłat poza oprocentowaniem. Wykonawca zobowiąże się do podpisania aneksu do umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku o zmianę umowy”

Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów  cz. III ust. 3  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Pytanie 3:
Czy nastąpiło wypowiedzenie umowy kredytowej przez Bank o znaczącej wartości, czyli powyżej 10% dochodów Gminy?

Odpowiedź na pytanie 3
Nie.

Pytanie 4:
Czy obecnie został wprowadzony Zarząd komisaryczny?

Odpowiedź na pytanie 4:
Nie.

Pytanie 5:
Czy w Gminie w ciągu ostatnich 2 lat został wprowadzony program naprawczy?

Odpowiedź na pytanie 5:
Nie.

Pytanie 6:
Czy w Gminie nastąpiło przekształcenie Szpitala zgodnie z ustawą o lecznictwie z 2011? Jeżeli odpowiedź twierdząca, proszę wskazać kwotę zobowiązań wynikająca z przejętego zadłużenia SP ZOZ wraz zadłużeniem Gminy.

Odpowiedź na pytanie 6:
Nie.

Pytanie 7:
Czy Gmina ma inne obciążenia niż pożyczki, kredyty i obligacje, wykazane w długu, związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych, wliczanych do państwowego długu publicznego (Wieloletni Plan Finansowy (WPF), pkt 14.3.2), które wywołują skutki ekonomiczne, podobne do umowy kredytu lub pożyczki, np. wykup wierzytelności? Jeżeli odpowiedź twierdząca, proszę wskazać kwotę, wynikającą z tych umów.

Odpowiedź na pytanie 7:
Nie.

Pytanie 8:
Czy są przewidziane kary umowne lub inne niestandardowe oczekiwania Gminy wobec Banku?

Odpowiedź na pytanie 8:
Nie.

Pytanie 9:
Czy dopuszczalne jest wnioskowanie o prolongatę spłaty (przesunięcie spłaty) rat kapitałowych?

Odpowiedź na pytanie 9:
Tak.

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: środa, 13 maj 2020 15:35
Data opublikowania: środa, 13 maj 2020 15:35
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 950 razy