BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 3

Przetarg na "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie"

Stawiski, dnia 23 kwietnia 2020 r.

VB.271.1.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie”

Zamawiający na podstawie art. 11c  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia:

Ogłoszenie nr 540070265-N-2020 z dnia 23-04-2020 r. 

1) zapis sekcji III punkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu

W ogłoszeniu jest:

„Określenie warunków: 1) Wykonawca musi dowieść, iż wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą zakresem: budowę/ przebudowę/ rozbudowę budynku obejmującą branże budowlaną, sanitarną, elektryczną wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednio wykwalifikowanym personelem, posiadającym wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) bądź odpowiednie kwalifikacje w przypadku podmiotów zagranicznych, w tym co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych oraz co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:”

W ogłoszeniu powinno być:

„Określenie warunków: 1) Wykonawca musi dowieść, iż wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą zakresem budowę/ przebudowę/ rozbudowę budynku obejmującą branże budowlaną, sanitarną i elektryczną o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednio wykwalifikowanym personelem, posiadającym wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) bądź odpowiednie kwalifikacje w przypadku podmiotów zagranicznych, w tym co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych oraz co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:”

2) zapis sekcji III punkt 5.1 ogłoszenia o zamówieniu

W ogłoszeniu jest:

„a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, z którego wynikać będzie wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej zakresem: budowę/ przebudowę/ rozbudowę budynku obejmującą branże budowlaną, sanitarną, elektryczną wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z którego wynikać będzie dysponowanie odpowiednio wykwalifikowanym personelem, posiadającym wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) bądź odpowiednie kwalifikacje w przypadku podmiotów zagranicznych, w tym co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych oraz co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ; c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych); d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości co najmniej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).”

W ogłoszeniu powinno być:

 „a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, z którego wynikać będzie wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej zakresem  budowę/ przebudowę/ rozbudowę budynku obejmującą branże budowlaną, sanitarną i elektryczną o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych, zgodnie z wzorem stanowiącym  Załącznik nr 4 do SIWZ; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z którego wynikać będzie dysponowanie odpowiednio wykwalifikowanym personelem, posiadającym wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) bądź odpowiednie kwalifikacje w przypadku podmiotów zagranicznych, w tym co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych oraz co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ; c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych); d) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości co najmniej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).”

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: czwartek, 23 kwi 2020 16:03
Data opublikowania: czwartek, 23 kwi 2020 16:08
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1034 razy