BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 4

Przetarg na "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie"

Stawiski, dnia 23 kwietnia 2020 roku

VB.271.1.2020

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie, Znak postępowania: VB.271.1.2020

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1843) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w następujący sposób:

1) w Rozdziale 6 SIWZ w  ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wykonawca musi dowieść, iż wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą zakresem budowę/ przebudowę/ rozbudowę budynku obejmującą branże budowlaną, sanitarną i elektryczną o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych.”

2) w Rozdziale 8 SIWZ w ust. 5 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, z którego wynikać będzie wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej zakresem  budowę/ przebudowę/ rozbudowę budynku obejmującą branże budowlaną, sanitarną i elektryczną o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.”.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

 

Data powstania: czwartek, 23 kwi 2020 15:50
Data opublikowania: czwartek, 23 kwi 2020 15:53
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 883 razy