BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3

Przetarg na "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie"

Stawiski, dnia 22 kwietnia 2020 roku

VB.271.1.2020

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie, Znak postępowania: VB.271.1.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie umowy nie mieszczą się roboty związane z zagospodarowaniem terenu, tj. wykonanie parkingów z kostki brukowej, terenów zielonych, altan śmietnikowych. Brak jest pozycji przedmiarowych dotyczących tych robót.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie umowy nie mieszczą się wyposażenie wewnętrzne budynku zapisane w tabeli wykaz wykończenia i wyposażenia budynku (stoliki, krzesła, regały, gaśnice itp.), a także wyposażenie zewnętrzne takie jak: ławki, kosze na śmieci, siłownie plenerowe itp. Brak jest pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający potwierdza powyższe.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w następujący sposób:

1) w Rozdziale 13 SIWZ ust. 19 otrzymuje brzmienie:

„19.Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: nazwa, adres, numer telefonu i faksu Wykonawcy; Gmina Stawiski, Plac  Wolności 13/15, 18-520 Stawiski - OFERTA Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie.” Znak postępowania: VB.271.1.2020. Nie otwierać przed dniem 28 kwietnia 2020 r. godz. 10:15.”

2) w Rozdziale 14 SIWZ ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 28 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach adres: Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski – Punkt Obsługi Klienta.

Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach adres: Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, pokój nr 2.”.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: środa, 22 kwi 2020 15:16
Data opublikowania: środa, 22 kwi 2020 15:20
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 956 razy