BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2

Przetarg na "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie"

 Stawiski, dnia 17 kwietnia 2020 roku

VB.271.1.2020

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie, Znak postępowania: VB.271.1.2020

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie w następujący sposób:

w Załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy) §9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

3) Wymagane zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, certyfikaty i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) opisane i ostemplowane przez kierownika budowy/robót.

6) Inwentaryzację powykonawczą,

7) Inwentaryzację geodezyjną,

8) Protokoły badań i sprawdzeń,

9) Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy,

10) Inne dokumenty, jeśli będą wymagane w celu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.”

Zaktualizowany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszych zmian.

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 17 kwi 2020 15:00
Data opublikowania: piątek, 17 kwi 2020 15:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1015 razy